Stortinget - Møte onsdag den 5. april 1995

Dato: 05.04.1995

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 3

Olaf Gjedrem (KrF): « Grensepasseringar til mange av landa i Aust-Europa er i dag altfor tidkrevjande.

Vil utanriksministeren ta initiativ overfor desse landa og arbeida for tiltak som kan redusera ei belastande ventetid for varetransport, personferdsel og vanleg turisme? »

Utenriksminister Bjørn Tore Godal: Spørsmålet dekker flere departementers ansvarsfelt og ligger nok primært under handelsministerens område i Utenriksdepartementet. Men hun er bortreist, og jeg svarer derfor gjerne.

Ventetida for godstransport ved grensepassering til Sentral- og Øst-Europa skyldes flere internasjonale grenser og en betydelig økning i trafikken uten at kontrollkapasiteten har økt tilsvarende. En vesentlig del av godstransporten har dessuten gått over fra jernbane til veg. Når det gjelder personer, passerer charterturister grensene relativt greit, men det kan være mer tungvint for dem som reiser på egen hånd.

Enklere og raskere grensepassering er nødvendig for den videre utbygging av økonomisk samkvem, turisme og annen reisevirksomhet i Europa. Et omfattende samarbeid er i gang for å overføre kompetanse, data- og kommunikasjonsutstyr fra vest til øst, med sikte på å bygge opp og håndheve en effektiv grensekontroll. Dette tar dessverre tid. Norge bidrar med opplæringstiltak overfor tolltjenestemenn i Russland og i de baltiske stater.

Gjennom EFTA deltar vi sammen med EU i Eurocustoms, som støtter oppbyggingen av tidsmessig tolladministrasjon i øst. EFTA har også egne opplæringsprogrammer overfor en rekke land i Sentral- og Øst-Europa bl.a. på områder som gjelder varetransport. EU har gjennom sine bistandsprogrammer bidratt til utbygging og modernisering av grensestasjoner samt opplæring av personell.

Konvensjonene av 1987 mellom EF og EFTA-landene om transittering og forenkling av formelle vilkår i varehandelen har gjort det betydelig enklere å bruke felles tolldokument ved grensepassering. En felleskomite mellom EU og EFTA arbeider nå for å utvide disse forenklede ordningene til også å omfatte land i Sentral- og Øst-Europa. En slik utvidelse vil i vesentlig grad kunne redusere belastende ventetid ved vareforsendelser til disse landene.

Når det gjelder trafikken over vår egen grense mot Russland i nord, har jeg selv tatt opp de tungvinte russiske tollprosedyrene direkte med utenriksminister Kosyrev. Vi har dessuten gitt uttrykk for ønske om en mindre restriktiv russisk praksis med hensyn til utstedelse av såkalte multivisum, eller visum som kan benyttes flere ganger.

Olaf Gjedrem (KrF): Eg takkar for svaret.

Dei siste ti åra har gjort innbyggjarane i Aust-Europa vane med køar og venting. Etter mi vurdering trengst det ei sterkare form for ytre press for å endra rutinane og avvikla køane. I den seinare tida er det vanleg med venting ved fleire grensestasjonar i frå mange timar til over ei veke. Vil utanriksministeren vurdera å etablera kontakt direkte mellom norske toll- og grensestyresmakter og tilsvarande personell for nokre av landa i Aust-Europa som har den mest negative situasjonen, slik at våre grensekryssingsrutinar vert kjende? Vil utanriksministeren be om at desse landa utstyrer sine grensepostar med moderne utstyr for å få meir effektive rutinar?

Utenriksminister Bjørn Tore Godal: Svaret på det er ja, og jeg viser til de ulike delene av mitt første svar.

Jeg må gi den tilføyelse at når vi nærmer oss disse problemene innenfor en ramme hvor EFTA-landene og EU-landene deltar, er det fordi vår erfaring er at samarbeidet blir mest effektivt om flere land i vest og i nord, som de nordiske land, samarbeider med basis i fellesopplevelser, for så å hjelpe tollmyndighetene og andre myndigheter i Sentral- og Øst-Europa til å få mer fortgang i reformene på dette området. Men svaret er ja, og vi legger faktisk ganske mye arbeid ned i det.

Olaf Gjedrem (KrF): Eg takkar utanriksministeren for eit svært positivt svar, og eg har eit siste tilleggsspørsmål.

Eg har i det seinare som ordførar i ein kommune hatt ansvaret for ein del hjelpesendingar til land i Aust-Europa, spesielt Romania. Grensepasseringane over til spesielt dette landet er såpass problematiske at det tærer på engasjement og gjer det heile unødvendig slitsamt. Det vert òg unødig dyrt å betala traileren for denne ventetida.

Vil utanriksministeren ut frå den situasjonen ta initiativ slik at desse hjelpesendingane nokså omgåande lettare kan kryssa grensene, for på den måten å halda oppe eit positivt engasjement i den norske befolkning for å hjelpa utsette grupper, spesielt i Romania, men òg i andre vanskelegstilte land i Aust-Europa?

Utenriksminister Bjørn Tore Godal: Også på det spørsmålet er mitt svar ja. Men en varig forbedring med trygghet for at hjelpesendinger når fram, tror jeg først og fremst ligger i en bedring av de sentral- og østeuropeiske landenes generelle prosedyrer. For når det kommer en trailer til en grensestasjon, er den i tolltjenestemennenes og myndighetenes øyne en trailer, uavhengig av innholdet. Derfor vil en bedring av de generelle prosedyrene være det viktigste hjelpemiddel.

Men ved siden av det skal vi selvsagt vurdere konkrete tiltak også når vi har kontakt med hjelpeorganisasjoner og andre, for å få transporten fram i spesielt presserende situasjoner. Og der har vi muligheter gjennom utenriksstasjonene, både de sentral- og østeuropeiske landenes representasjon i Oslo og gjennom vår kontakt med de norske ambassader i vedkommende land. Vi har derfor et sett av virkemidler som kan tas i bruk for å lette den situasjon som jeg tror representanten har helt rett i at mange humanitære hjelpesendinger og hjelpeoperatører dessverre opplever for mye av.