Stortinget - Møte onsdag den 5. april 1995

Dato: 05.04.1995

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 4

Peter Angelsen (Sp): Jeg har følgende spørsmål til kommunal- og arbeidsministeren:

Ifølge brev fra Troms fylke er ikke Nord-Norge representert i utvalget som skal vurdere blant annet inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner.

Ser ikke statsråden det urimelige i at hele den nordlige landsdelen ikke er representert i et så viktig utvalg, og vil henstillingen om at Kommunenes Sentralforbund i de tre nordligste fylkene får anledning til å utpeke en representant fra landsdelen, bli imøtekommet?

Statsråd Gunnar Berge: Utvalget som skal gjennomgå inntektssystemet for kommunene og fylkeskommunene, ble oppnevnt av Regjeringen ved kgl. resolusjon av 24. februar 1995. Utvalget er et faglig utvalg, og medlemmene er oppnevnt ut fra faglige kvalifikasjoner og ikke ut fra politiske eller geografiske hensyn.

Utvalget består i hovedsak av forskere og representanter for ulike departementer. Kommunenes Sentralforbund har på vegne av kommunesektoren foreslått to av medlemmene i utvalget. Kommunenes Sentralforbunds valg av representanter for kommunesektoren oppfatter jeg som et internt anliggende i KS. Jeg vil for øvrig også minne om at fylkesmann Leif Arne Heløe fra Troms er medlem i utvalget.

På bakgrunn av dette ønsker jeg ikke å utvide utvalget eller endre sammensetningen av utvalget.

Peter Angelsen (Sp): Jeg takker statsråden for svaret, men jeg ønsker å påpeke en del realiteter.

I utvalgets mandat heter det innledningsvis:

Utvalget skal foreta en bred faglig gjennomgang av inntektssystemet og eventuelt legge fram forslag til endringer i oppbygningen og utformingen av systemet.

Det vil med andre ord si at utvalget skal evaluere dagens inntektssystem og vurdere endringer i hele inntektssystemet for kommunesektoren. Det er derfor grunn til å anta at utvalgets arbeid vil komme til å legge viktige og kanskje avgjørende føringer på den framtidige utformingen av inntektssystemet. Det er derfor grunn til å stille seg undrende til at utvalget først og fremst er sammensatt av såkalt fagekspertise og representanter for departementene, mens det ikke er trukket inn folk med erfaring med hvordan dagens system virker i praksis i ulike deler av landet. Den manglende geografiske balanse forsterkes ytterligere ved at de to representantene fra kommunesektoren har sin bakgrunn i fylkene i det sentrale Oslo-området, som statsråden påpekte. Jeg vil derfor stille et spørsmål til statsråden - (presidenten klubber).

Presidenten: Taletiden er omme!

Peter Angelsen (Sp): Det ble litt kort tid.

Presidenten: Det er representanten klar over på forhånd.

Peter Angelsen (Sp): Er det ikke viktig å ta inn kommunalpolitisk erfaring i et slikt utvalg?

Statsråd Gunnar Berge: Min vurdering har vært at dette fortrinnsvis skal være et ekspertutvalg som skal skaffe til veie det materiale, det grunnlaget, som politiske organer og politiske instanser i neste omgang skal bruke som grunnlag for å trekke sine konklusjoner.

Jeg vil også i prosessen sørge for å ha veldig god kontakt med KS. Jeg kan nevne at KS har oppnevnt et eget ad hoc-utvalg, en slags referansegruppe, som skal bistå utvalget under marsjen, og at dette referanseutvalget er bredt sammensatt med ordførere osv. fra kommuner som faktisk representerer alle landsdeler.

Peter Angelsen (Sp): Jeg vil takke statsråden for tilleggssvaret. Det var for så vidt litt mer positivt enn det første.

Men jeg kan ikke skjønne annet enn at det må være mulig, sjøl om et slikt utvalg skal være sammensatt først og fremst av eksperter, å trekke inn også kommunalpolitiske erfaring og kompetanse fra Distrikts-Norge. Den måten utvalget er sammensatt på geografisk, og den måten som statsråden argumenterer på, kan få en til å stille spørsmålet: Er det slik at statsråden oppfatter det slik at det ikke finnes ekspertise på dette området i Distrikts-Norge, i Nord-Norge? Jeg vil minne om at vi har betydelige forskningsmiljøer i Nord-Norge, slik at forskere fra disse instituttene kunne ha blitt trukket inn i utvalget. En utvidelse av utvalget bør altså bare være et alminnelig praktisk spørsmål og et spørsmål om vilje til å trekke inn den kompetanse som det er pekt på fra nordnorsk hold.

Statsråd Gunnar Berge: Jeg må da få minne om at lederen av utvalget er rekruttert fra forskningsmiljøet i Trondheim, og det er jo nokså midt i Norge, så vidt jeg vet - det er i hvert fall ikke Oslo-gryta. Dessuten er fylkesmannen i Troms, Leif Arne Heløe, medlem av utvalget. Og med den sentrale funksjon som fylkesmannen har i forhold til kommuner, særlig når det gjelder inntektssystemet, må det være et særdeles godt alternativ for å få ivaretatt også de spesielle hensyn som det er viktig for den nordlige landsdel å få ivaretatt. Jeg synes derfor dette utvalget har fått en balansert sammensetning alle hensyn tatt i betraktning.