Stortinget - Møte mandag den 30. november 1998 kl. 09

Dato: 30.11.1998

Formalia

Presidenten: Følgende innkalte vararepresentanter har tatt sete:

For Akershus fylke: André Kvakkestad og Rikke Lind

For Buskerud fylke: Unni Hennum Lie

For Møre og Romsdal fylke: Ottar Kaldhol og Kjell Terje Fevåg

For Oslo: Sissel Dagslet

For Telemark fylke: Vivian Knarvik Bugge

For Sør-Trøndelag fylke: Bjørg Bruset

For Vestfold fylke: Karin Lian

Fra Senterpartiets stortingsgruppe foreligger søknad om sykepermisjon for representanten Ola D. Gløtvold fra og med mandag 30. november og inntil videre.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  • Søknaden behandles straks og innvilges.

  • Vararepresentanten, Ida Marie Løvlien, innkalles for å møte i permisjonstiden.

  • Ida Marie Løvlien innvelges i Lagtinget for den tid hun møter for representanten Ola D. Gløtvold.

Presidenten: Ida Marie Løvlien er til stede og vil ta sete.

Valg av settepresidenter

Presidenten: Presidenten vil foreslå at det velges to settepresidenter for Stortingets møte i dag – og anser det som vedtatt.

Presidenten ber om forslag på settepresidenter.

Carl I. Hagen (Frp): Jeg tillater meg å foreslå Per Ove Width og Ursula Evje.

Presidenten: Ursula Evje og Per Ove Width er foreslått som settepresidenter. – Andre forslag foreligger ikke, og Ursula Evje og Per Ove Width anses enstemmig valgt som settepresidenter for dagens møte.

Statsråd Marit Arnstad overbrakte 1 kgl. proposisjon (Se under Referat).

Presidenten: Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 1 – 5 behandles under ett – og anser det som vedtatt.