Stortinget - Møte mandag den 14. desember 1998 kl. 12

Dato: 14.12.1998

Sak nr. 3

Innstilling fra sosialkomiteen om endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 1998
(Innst. S. nr. 68 (1998-99), jf. St.prp. nr. 16 (1998-99) unntatt kap. 2530, 2540, 2541, 2542 og 2543)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sak nr. 3.

(Votering, se side 1213)