Stortinget - Møte onsdag den 17. mars 1999 kl. 10

Dato: 17.03.1999

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 11

Hallgeir H. Langeland (SV): Eg har hatt æra av å stilla forsvarsministeren mange spørsmål tidlegare, men nå skal eg altså få høve til å stilla eit spørsmål til samferdselsministeren:

«Ryfylkeregionen får nå et dårligere ferjetilbud etter at den nye M/F Stavanger blir tatt ut av Tau-sambandet og erstattet av gamle ferjer. I utgangspunktet skulle det bli halvtimes avganger, men nå ser det ut til at det gjelder bare for å ta unna trafikktoppene.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at den opprustning av ferjemateriellet som er vedtatt, blir fulgt opp, eventuelt hva vil bli gjort for å sikre halvtimes frekvens på Tau-sambandet?»

Statsråd Dag Jostein Fjærvoll: Siden forsvarsminister Fjærvoll tidligere har hatt gleden av å svare på en del spørsmål fra representanten Langeland, er det hyggelig at samferdselsministeren med samme navn kan gjøre det i dag. La meg da si til spørsmålet:

Etter ordinær saksbehandling mellom Statens vegvesen og Rederienes Landsforening ble ferjedisponeringsplanen for 1999 klarert i oktober i fjor. Det har i ettertid vært sett på mulighetene for bedring av tilbudet i stamvegsamband på Vestlandet. I Rogaland gjelder dette sambandet Mortavika – Arsvågen, hvor det på grunn av trafikkveksten har vært ønskelig å få satt inn en tredje ferje, som også sikrer halvtimes frekvens.

I samsvar med ferjedisponeringsplanen brukes M/F «Stavanger» for tiden i sambandet Mortavika – Arsvågen som erstatningsferje i forbindelse med periodisk vedlikehold. Ferja forutsettes å være tilbake i Tau-sambandet før palmesøndag.

På grunn av knapp materiellsituasjon i andre fylker har det ikke latt seg gjøre å skaffe egnet leieferje. For tiden arbeider vegsjefen i Rogaland og Rogaland Trafikkselskap AS med bistand fra Vegdirektoratet med å finne en løsning der M/F «Stavanger» erstattes i Tau-sambandet med to andre ferjer. Disse skal til sammen ha tilsvarende kapasitet. Det er et siktemål å avklare dette denne uken. Rogaland Trafikkselskap AS overtar i løpet av året tre nye riksvegferjer. Nybyggene vil gi en vesentlig oppgradering av ferjemateriell og -tilbud i fylket.

Jeg forventer at rutetilbudet ved bruk av tre ferjer i Tau-sambandet tilpasses transportbehovet innenfor gitte økonomiske rammer. Fordi kapasiteten opprettholdes og antall ferjer øker, vil frekvensen i sambandet øke.

Presidenten: Representanten Langeland får ordet til oppfølging om ferjer – jeg hadde nær sagt fregatter.

Hallgeir H. Langeland (SV): Ja, president, det er òg eit interessant tema!

La meg først seia at eg saknar ein del i svaret frå statsråden når det gjeld opprusting av ferjemateriellet, for det er klart at ein del av dei ferjene som går i ulike samband i norske fjordar, er i ei elendig forfatning. Stortinget har sagt at dette materiellet skal rustast opp. Då er det òg viktig for pendlarane i Tau-sambandet å veta at det ferjemateriellet som blir sett inn der, vil vera av topp kvalitet – òg ein del kjende pendlarar vil vera fornøgde med det. Så mitt spørsmål er: Kva tiltak vil bli sette i verk i denne samanhengen?

Når det gjeld den andre delen, som går på dette med frekvens, oppfatta eg samferdselsministeren slik at frekvensen på avgangane i Tau-sambandet nå blir betra vesentleg.

Statsråd Dag Jostein Fjærvoll: Det er riktig at hvis det valget det skal samtales om denne uken, går i boks, vil frekvensen i sambandet øke. Det er riktig forstått. Da forutsetter jeg at avtalene og forhandlingene bringer oss til mål.

Så har jeg behov for å understreke at det er ikke halvtimes frekvens i Tau-sambandet i dag, og det er ikke satt krav om det i forbindelse med de nye ferjene – dette da til informasjon.

Når det gjelder spørsmålets siste del – hva statsråden vil gjøre for å sikre at den opprusting av ferjemateriellet som er vedtatt, blir fulgt opp – er det riktig at statsråden i dag ikke har gitt noe bindende svar. Men det jeg kan skissere når det gjelder fremdrift, er at dette vil vi komme tilbake til innen rimelig tid, og det vil også være naturlig at dette omtales i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai.

Hallgeir H. Langeland (SV): Berre for å vera heilt på den sikre sida: Eg oppfatta samferdselsministeren slik at for det første kjem han til å følgja godt med i utviklinga på Tau-sambandet, og for det andre vil han sørgja for at frekvensen blir betra, slik at pendlarane får det tilbodet som dei har krav på. Eg vil berre ha det stadfesta.

Sørgjer statsråden nå for at pendlarane i dette sambandet blir fornøgde, så vil òg Langeland bli fornøgd.

Statsråd Dag Jostein Fjærvoll: Jeg er litt usikker på om det er mulig å tilfredsstille både pendlerne og Langeland samtidig, men hvis det er mulig, vil samferdselsministeren prøve på det. Og de kontaktene og forhandlingene som skal være denne uken, regner jeg med vil bringe det resultat som Langeland ønsker og har etterlyst.

Jeg vil følge godt med, både i sambandet som vi nå har snakket om, og når det gjelder utviklingen på ferjemateriellsiden, og i den grad det er mulig, legge til rette for å benytte tilgjengelig materiell slik at pendlerne opplever sin situasjon som rimelig tilfredsstillende – selv om jeg ikke kan garantere at alle mål vil bli nådd.