Stortinget - Møte tirsdag den 29. februar 2000 kl. 10

Dato: 29.02.2000

Formalia

Presidenten: Representantene Grethe G. Fossum, Åse Wisløff Nilssen, Grete Knudsen, Asmund Kristoffersen, Haakon Blankenborg, Dag Danielsen, Helene Falch Fladmark, Ingvald Godal, Jon Olav Alstad, Morten Lund og Siri Frost Sterri, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Det foreligger fem permisjonssøknader:

 • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representantene Sylvia Brustad og Odd Eriksen i tiden fra og med 29. februar og inntil videre

 • fra representantene Dagrun Eriksen og Anne Helen Rui om permisjon i dagene 1. og 2. mars for å delta i et seminar i regi av NATO-parlamentarikerforsamlingen i Montreux i Sveits

 • fra Høyres stortingsgruppe om velferdspermisjon for representanten Kristin Krohn Devold torsdag 2. mars

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 • 1. Disse søknader behandles straks og innvilges.

 • 2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

 • For Vest-Agder fylke: Sigmund Kroslid

 • For Hedmark fylke: Erling Brandsnes

 • For Nordland fylke: Bjørnar Olsen

 • For Oslo: Anders C. Sjaastad

 • For Vestfold fylke: Karin Lian

 • 3. Karin Lian innvelges i Lagtinget for den tid hun møter for representanten Anne Helen Rui.

Presidenten: Erling Brandsnes er til stede og vil ta sete.

Statsråd Odd Roger Enoksen overbrakte 2 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Representanten Kenneth Svendsen vil framsette et privat forslag.

Kenneth Svendsen (Frp): På vegne av Siv Jensen, Per Erik Monsen, Øyvind Korsberg og meg selv vil jeg sette fram forslag om innføring av begrensninger i beregningen av avgift på bensin.

Presidenten: Representanten Lodve Solholm vil framsette et privat forslag.

Lodve Solholm (Frp): På vegner av stortingsrepresentantane Torbjørn Andersen, Per Erik Monsen, Øyvind Korsberg, Vidar Kleppe, Per Sandberg og meg sjølv vil eg fremme forslag om å gjeninnføre ordninga med at selskapsskatten skal tilfalle dei kommunane kor selskapa er etablerte.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.