Stortinget - Møte tirsdag den 29. februar 2000 kl. 10

Dato: 29.02.2000
President: Kirsti Kolle Grøndahl

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Interpellasjon fra representanten Jan Simonsen til kommunal- og regionalministeren:
  «Rogaland fylke ligger i den nederste halvdelen på nesten samtlige oversikter over offentlige midler i forhold til folketallet. Rogaland er blant de fylkene som får minst statlige overføringer til vegprosjekter sett i forhold til antall biler. 2 av de 3 politidistriktene i fylket er blant de 10 politidistriktene som har lavest politidekning, og bare Akershus fylke får lavere rammetilskudd fra staten. Samtidig er Rogaland det fylket som har størst verdiskapning.
  Vil statsministeren signalisere til sine statsråder at tildeling av offentlige midler i større grad enn i dag bør foretas ut fra en vurdering av hvor mye de enkelte fylkene betaler inn til det offentlige, og sørge for at det settes en stopper for den klare tappingen av verdier fra Rogaland fylke til fordel for fylker med lavere verdiskapning?»

 • Sak nr. 2

  Innstilling fra næringskomiteen om gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven i 1997 og 1998 ((Innst. S. nr. 112 (1999-2000), jf. St.meld. nr. 23 (1999-2000)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 11.10.