Stortinget - Møte tirsdag den 16. november 1999 kl. 10

Dato: 16.11.1999

Referatsaker

Sak nr. 11

Referat

 • 1.(59)

  (St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12 (1999-2000)

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

  Budsjettkapitlene og romertallene i St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 1-12 (1999-2000) foreslås fordelt på rammeområder og sendt de respektive komiteer i samsvar med Stortingets vedtak om fordeling til komiteene i Innst. S. nr. 2 (1999-2000).

  Nye kapitler og romertall som ikke ble fordelt i Innst. S. nr. 2, foreslås fordelt til komiteene slik:

 • (60)

  St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 1, Romertall II

  Enst.: Sendes finanskomiteen, rammeområde 20.

 • (61)

  St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 1, Romertall III

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen, utenfor rammesystemet.

 • (62)

  St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 3, Romertall II, III og IV

  Enst.: Sendes næringskomiteen, rammeområde 11.

 • (63)

  St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 4, Romertall II og III

  Enst.: Sendes sosialkomiteen, rammeområde 15.

 • (64)

  St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 6, Kap. 3238 og romertall II

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, rammeområde 17.

 • (65)

  St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 7, Romertall I

  Enst.: Sendes samferdselskomiteen, rammeområde 18.

 • (66)

  St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 9, Romertall II

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, rammeområde 12

 • (67)

  St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 10, Kap. 1584, 4584 og romertall II

  Enst.: Sendes familie-, kultur og administrasjonskomiteen, rammeområde 1.

 • (68)

  St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 11, Romertall I

  Enst.: Sendes finanskomiteen, rammeområde 22.

 • (69)

  St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 12, Kap. 1040

  Enst.: Sendes næringskomiteen, rammeområde 10.

 • 2.(70)

  Utvidelse av kostnadsrammen for Nytt Rikshospital – økning av bevilgningen for 1999 (St.prp. nr. 5 (1999-2000)

  Enst.: Sendes familie-, kultur og administrasjonskomiteen.

 • 3.(71)

  Endringar i løyvingar mv. i forsvarsbudsjettet for 1999 (St.prp. nr. 6 (1999-2000)

  Enst.: Sendes forsvarskomiteen.

 • 4.(72)

  Hovedtrekk i fremtidig norsk bistand til landene i Sørøst-Europa (St.meld. nr. 13 (1999-2000)

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen.

 • 5.(73)

  Innberetning fra valgkomiteen om endring i de faste komiteers sammensetning (S. nr. 18 (1999-2000))

  Enst.: Vedlegges protokollen.