Stortinget - Møte tirsdag den 16. november 1999 kl. 10

Dato: 16.11.1999
President: Hans J. Røsjorde

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Forslag fra stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 21. oktober 1999 (Jf. Innst. O. nr. 2):
  «Stortinget ber Regjeringen, som en del av arbeidet med en permanent lov om teknisk fagskole, vurdere en statlig overtagelse av finansieringen av skolene.»

 • Sak nr. 2

  Forslag fra stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 21. oktober 1999 (Jf. Innst. O. nr. 2):
  «Stortinget ber Regjeringen utarbeide en finansieringsmodell for teknisk fagskole basert på frie selvstendige enheter som får sine inntekter beregnet ut fra antall studenter."

 • Sak nr. 3

  Forslag oversendt fra Odelstingets møte 21. oktober 1999 (Jf. Innst. O. nr. 2):
  «Stortinget ber Regjeringen om snarest råd å sørge for at studentene ved teknisk fagskole får studiefinansiering uavhengig av antall år i videregående opplæring."

 • Sak nr. 4

  Innstilling fra sosialkomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 74/1999 av 28. mai 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) - Nærmere tilknytning til EUs legemiddelsamarbeid ((Innst. S. nr. 11 (1999-2000), jf. St.prp. nr. 93 (1998-1999)))

 • Sak nr. 5

  Interpellasjon fra representanten John I. Alvheim til helseministeren:
  "I 1996 ble det i Nord-Trøndelag gjennomført en frivillig helseundersøkelse ledet av dr. Holmen fra Folkehelsen. Det ble vurdert å tegne forsikring, men en konkluderte med at staten var selvassurandør eller at Norsk Pasientskadeerstatning ville sikre deltagerne. En kvinne som deltok fikk etter blodprøvetaking sterke og vedvarende smerter i armen som førte til 100 pst. uførhet. Sosial- og helsedepartementet har ikke villet innrømme objektivt ansvar og således ikke villet utbetale erstatning. Statens helsetilsyn har uttalt i brev til departementet datert 15. desember 1997: "At det er godtgjort at det er sannsynlighetsovervekt for at det foreligger årsakssammenheng mellom blodprøvetakingen og smerteplagene."
  Vil statsråden revurdere departementets vedtak om kun å gi en kompensasjon for ekstrautgifter med 10 000 kroner?"

 • Sak nr. 6

  Utenriksministerens redegjørelse om WTOs ministerkonferanse i Seattle

 • Sak nr. 7

  Innstilling fra sosialkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Signe Øye om endringer i folketrygdloven slik at økonomisk godtgjørelse for folkevalgte i politiske verv i kommuner og fylkeskommuner blir unntatt fra bestemmelsen om avkorting i pensjonen ((Innst. S. nr. 13 (1999-2000), jf. Dokument nr. 8:50 (1998-1999)))

 • Sak nr. 8

  Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Sverre J. Hoddevik og Lars Arne Ryssdal om at gebyrfinansierte kommunale tekniske tjenester skal konkurranseutsettes, pålegges revisjon og prises i henhold til forbruk ((Innst. S. nr. 15 (1999-2000), jf. Dokument nr. 8:49 (1998-1999)))

 • Sak nr. 9

  Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Per Erik Monsen og Kenneth Svendsen om at ingen kommuner skriver ut ulovlig høye kommunale avgifter ((Innst. S. nr. 10 (1999-2000), jf. Dokument nr. 8:68 (1998-1999)))

 • Sak nr. 10

  Innstilling fra kommunalkomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteen sitt vedtak nr. 70/1999 av 2. juni 1999 om endring av protokoll 31 i EØS-avtala om EFTA-statane si deltaking i verksemda til EU med omsyn til analyse, forsking og samarbeid på sysselsetjings- og arbeidsmarknadsområdet (1998-2000) ((Innst. S. nr. 16 (1999-2000), jf. St.prp. nr. 95 (1998-1999)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 13.40.