Stortinget - Møte onsdag den 18. oktober 2000 kl. 10

Dato: 18.10.2000

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 20

May Britt Vihovde (V): Eg vil stilla følgjande spørsmål til samferdsleministeren:

«NSB BA har vedteke å leggja ned alle avgangar på Arendalsbanen. Passasjerane frå Arendal skal, det eg kjenner til, transporterast med buss til Nelaug første året.

Er dette ei permanent løysing, eller kan det finnast andre løysningar, slik ein til dømes har funne ved Bratsbergbanen?»

Statsråd Terje Moe Gustavsen: Mangelen på lokførere medfører midlertidige produksjonskutt. Når det gjelder hvor kuttene tas, tar NSB hensyn til at færrest mulig blir rammet, og at flest mulig lokførerressurser blir frigjort og satt inn der hvor de trengs mest. NSB legger bl.a. opp til at alle persontog på Arendalsbanen og Bratsbergbanen innstilles med virkning allerede fra 20. oktober d.å. NSB vil i stedet sette inn buss/maksitaxi på disse strekningene.

Innstilling av togtilbudet fra 20. oktober på Arendalsbanen og Bratsbergbanen må ses på som et midlertidig tiltak. I Nasjonal transportplan 2002-2011 er det lagt opp til at den langsiktige strategien for togtrafikken på disse banestrekningene skal vurderes i forbindelse med forhandlingene om ny rammeavtale for statlig kjøp fra NSB for perioden 2002-2005. Jeg vil understreke at den vurderingen både må og skal tas uavhengig av den midlertidige situasjonen.

May Britt Vihovde (V): Me er alle klåre over at det har noko med lokførarar å gjera, og det er forferdeleg synd at NSB har drive så dårleg planlegging at dei er komne opp i denne situasjonen.

Både i forslaget til statsbudsjett og i Nasjonal transportplan blir det framheva at Arendalsbanen har starta eit eige prosjekt med direktetog, slik at ein kan knyta seg til Signatur-toga og få direkte tilgang Arendal-Oslo, dei har gått inn med elektrifisering, og så kjem dette. Då har eg lyst til å visa til ei pressemelding frå NSB, der dei seier at NSB innstiller all togproduksjon på Bratsbergbanen og Arendalsbanen. På dei to strekningane anbefaler ein i Nasjonal transportplan køyring med buss ut frå samfunnsøkonomisk synsstad. Slik sett er også dette ei forsering av tiltak som vil koma før eller seinare.

Fylkestinget i Aust-Agder har uttalt at dei ønskjer å koma i dialog med NSB. Kan samferdsleministeren sjå for seg at denne banestrekninga kan koma opp i same situasjon som Bratsbergbanen, og vil han presisera at dette ikkje er permanent – det er mellombels?

Statsråd Terje Moe Gustavsen: Jeg er enig i at dette er et resultat av en fundamental planleggingssvikt. Det berører også de tenkte oppleggene med bl.a. direktetog, som representanten Vihovde var inne på.

Når det gjelder NSBs uttalelse om at dette er en forskuttering av Nasjonal transportplan, er det nok slik at det er en overtolking av transportplanen. Det som framgår av transportplanen, er at et konsulentselskap har anbefalt at bl.a. Arendalsbanen vurderes når det gjelder framtidig togtilbud. Det vil skje, og de konklusjonene vil først bli trukket i forbindelse med forhandlingene om kjøp av tjenester fra NSB fra 2002.

Jeg er for øvrig kjent med at fylkeskommunen er i god dialog med NSB. Når det gjelder alternativ bruk av banen til persontransport, er jo det først et relevant spørsmål dersom NSB i framtiden ikke skal trafikkere.