Stortinget - Møte onsdag den 18. oktober 2000 kl. 10

Dato: 18.10.2000

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 29

Presidenten: Dette spørsmålet, fra Steinar Bastesen til fiskeriministeren, vil bli besvart av miljøvernministeren på vegne av fiskeriministeren, som er bortreist.

Steinar Bastesen (TF): Jeg har følgende spørsmål til fiskeriministeren:

«Jeg har flere ganger etterlyst engasjement fra styresmaktene vedrørende problemene med den økende kystselbestanden. Det er nå etablert et forskningsprosjekt i regi av Fiskeriutvalget på Helgeland som oppfølging av tilrådinger gitt i NOU 1990:12 Landsplan for forvaltning av kystsel. Prosjektet er et spleiselag med totalramme på 1 880 000 kroner og mangler nå 880 000 kroner for å være fullfinansiert, slik at sluttrapport kan skrives.

Hva vil statsråden gjøre for å hjelpe dette prosjektet?»

Statsråd Siri Bjerke: Fiskeridepartementet mottok den 4. oktober 2000 en søknad fra «Kystselprosjektet» om 880 000 kr i tilskudd til fullfinansiering av et treårig prosjekt. Prosjektet har som formål å utrede konsekvensene av en økende selbestand for kystfiskeriene og havbruksnæringen, både økonomisk og samfunnsmessig, samt utrede mulighetene for å kunne utnytte sel til mat, klær og høykostprodukter i form av marine oljer.

Fiskeridepartementet er opptatt av å få klarlagt konsekvensene av de økende selbestandene, både i Øst- og Vestisen og langs kysten, og har derfor iverksatt ulike prosjekt hvor siktemålet er nettopp dette. Det er bl.a. nedsatt en arbeidsgruppe i NAMMCO som har som formål å kartlegge bifangst av sjøpattedyr. Det arbeides ved Fiskeriforskning i Tromsø med å modellere hvor mye biomasse som konsumeres av klappmyss, grønlandssel og vågehval i Barentshavet. Dette arbeidet vil videreføres og på sikt utvides til også å gjelde andre arter av sjøpattedyr. Det er også nylig påbegynt et prosjekt hvor målet er økt kommersialisering av selprodukter.

Fiskeridepartementet er på prinsipielt grunnlag positivt til søknaden fra «Kystselprosjektet», men vil vurdere den i sammenheng med andre prosjekter og annet arbeid som utføres på området, slik at en samlet sett får mest mulig igjen for de ressursene som benyttes til å kartlegge omfang og konsekvenser knyttet til de økende bestandene av sel.

Fiskeridepartementet vil ta sikte på å behandle søknaden fra «Kystselprosjektet» i løpet av november måned.

Kjell Engebretsen hadde her tatt over presidentplassen.

Steinar Bastesen (TF): Jeg takker statsråden for svaret, og registrerer at det er vilje til å behandle denne søknaden.

Det arbeidet som gjøres av NAMMCO og Fiskeriforskning når det gjelder økt kommersialisering av selprodukter, er vel og bra. Men dette er et prosjekt som griper fatt i akkurat den problemstillingen som berører kystsamfunnene, noe verken NAMMCO eller Fiskeriforskning har klart å fokusere nok på. Nyere forskning viser at selbestanden i Østisen er tredoblet. En av de tingene dette prosjektet tar sikte på, er nettopp å få klarlagt bestandens størrelse, så det er av stor viktighet å få gjennomført dette prosjektet. Når kommunene og private organisasjoner har bidratt i hovedsak, synes jeg det skulle bare mangle at ikke Fiskeridepartementet også bidrar med et lite beløp – 880 000 kr, som det her er snakk om. Så jeg håper på en positiv behandling i høst.

Statsråd Siri Bjerke: Som jeg redegjorde for, er Fiskeridepartementet opptatt av konsekvensene av økende selbestander, både langs kysten og i Øst- og Vestisen, og de tiltakene som settes i verk, har hensikt i forhold til begge disse områdene. Jeg viste også til flere ulike typer prosjekter som retter seg mot dette målet. Det er ingen uenighet om at «Kystselprosjektet», som det er søkt om penger til, er et interessant prosjekt i forhold til målsettingene som Fiskeridepartementet og Regjeringen har på dette området, så søknaden vil bli vurdert i henhold til de retningslinjer jeg redegjorde for.