Stortinget - Møte onsdag den 22. november 2000 kl. 10

Dato: 22.11.2000

Referatsaker

Sak nr. 2

Referat

 • 1.(75)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 102/2000 av 10. november 2000 om endring av protokoll 31 til EØS-avtala til å omfatte rådsvedtak 2000/647/EF om vedtaking av eit fleirårig program til fremming av energieffektivisering (SAVE) (1998-2002) (St.prp. nr. 13 (2000-2001))

 • 2.(76)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 101/2000 av 10. november 2000 om endring av protokoll 31 til EØS-avtala til å omfatte rådsvedtak 2000/646/EF om fastsetjing av eit fleirårig program for fremming av fornybare energikjelder i Fellesskapet (ALTENER) (1998-2002) (St.prp. nr. 14 (2000-2001))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes energi- og miljøkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 3.(77)

  Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2000 m.m. under Olje- og energidepartementet (St.prp. nr. 19 (2000-2001))

 • 4.(78)

  Endringer på statsbudsjettet for 2000 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet (St.prp. nr. 22 (2000-2001))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 5.(79)

  Oversikt over statens eiendommer (St.meld. nr. 10 (2000-2001))

 • 6.(80)

  Endringar på statsbudsjettet for 2000 under Barne- og familiedepartementet (St.prp. nr. 16 (2000-2001))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 7.(81)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 100/2000 av 10. november 2000 om endring av protokoll 31 til EØS-avtala om deltaking frå EFTA/EØS-statane i Fellesskapet sitt program for forvaltningsnett (IDA-programmet) (St.prp. nr. 18 (2000-2001))

  Enst.: Sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 8.(82)

  Endringer på statsbudsjettet for 2000 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet (St.prp. nr. 23 (2000-2001))

  Enst.: Sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, med unntak av kap. 1590, 1591, 1593, 4590, 4593 og IV, som sendes kommunalkomiteen.

 • 9.(83)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 80/99 av 25. juni 1999 om endring av vedlegg VI om trygd til EØS-avtala (St.prp. nr. 17 (2000-2001))

  Enst.: Sendes finanskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 10.(84)

  Endringar på statsbudsjettet for 2000 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet (St.prp. nr. 26 (2000-2001))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 11.(85)

  Endringer på statsbudsjettet for 2000 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (St.prp. nr. 15 (2000-2001))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 12.(86)

  Endringer i statsbudsjettet 2000 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde (St.prp. nr. 27 (2000-2001))

  Enst.: Sendes kommunalkomiteen.

 • 13.(87)

  Endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2000 under Nærings- og handelsdepartementet (St.prp. nr. 21 (2000-2001))

 • 14.(88)

  Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2000 under Landbruksdepartementet (St.prp. nr. 24 (2000-2001))

  Enst.: Nr. 13 og 14 sendes næringskomiteen.

 • 15.(89)

  Endring av løyvingar mv. for 2000 på Samferdselsdepartementets område (St.prp. nr. 20 (2000-2001))

  Enst.: Sendes samferdselskomiteen.

 • 16.(90)

  Endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 2000 (St.prp. nr. 25 (2000-2001))

  Enst.: Sendes sosialkomiteen, med unntak av kap. 2530, som sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, og kap. 2540, 2541, 2542, 2543, 5704 og 5705, som sendes kommunalkomiteen.

 • 17.(91)

  Endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2000 under Sosial- og helsedepartementet (St.prp. nr. 28 (2000-2001))

  Enst.: Sendes sosialkomiteen, med unntak av kap. 666, som sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 18.(92)

  Endringar på statsbudsjettet for 2000 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet (St.prp. nr. 29 (2000-2001))

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen.