Stortinget - Møte onsdag den 22. november 2000 kl. 10

Dato: 22.11.2000

Ordinær spørretime

Presidenten: På grunn av det høye antall spørsmål som skal besvares, finner presidenten å måtte meddele at han, med hjemmel i forretningsordenens § 53 nr. 3 siste ledd, har bestemt at det kun vil bli gitt anledning til ett tilleggsspørsmål etter at hovedspørsmålet er besvart. Dette anses nødvendig for at dagens kart kan ferdigbehandles innenfor den reglementsmessige tid for formiddagens møte.

Det blir en rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

Presidenten vil minne sine kolleger om at i den forrige spørretimen var endringene av en slik art at Stortinget måtte ha avbrudd i sine forhandlinger. Presidenten ber derfor om at alle aktører medvirker til at denne spørretimen kan gå uten avbrudd.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 8, fra representanten Bror Yngve Rahm til kommunal- og regionalministeren, er overført til arbeids- og administrasjonsministeren som rette vedkommende. Spørsmålet vil imidlertid bli besvart av kirke-, utdannings- og forskningsministeren på vegne av arbeids- og administrasjonsministeren, som er bortreist. Etter anmodning fra kirke-, utdannings- og forskningsministeren blir spørsmålet flyttet og besvart før spørsmål 32, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 9, fra representanten Hilde Frafjord Johnson til helseministeren, blir etter anmodning fra statsråden flyttet og besvart etter spørsmål 36, dvs. til slutt i spørretimen. Spørsmålet vil bli tatt opp av representanten Are Næss.

Spørsmål 23, fra representanten Bent Høie til miljøvernministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 24, fra representanten Per Roar Bredvold til miljøvernministeren, vil bli besvart av forsvarsministeren på vegne av miljøvernministeren, som er bortreist. Etter anmodning fra forsvarsministeren blir spørsmålet flyttet og besvart etter spørsmål 5, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 25, fra representanten Øystein Hedstrøm til landbruksministeren, vil bli besvart av kommunal- og regionalministeren på vegne av landbruksministeren, som er bortreist.

Spørsmål 27, fra representanten Jørn L. Stang til justisministeren, vil bli besvart av kommunal- og regionalministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 29, fra representanten Gunnar Kvassheim, og spørsmålene 30 og 31, fra representanten May-Helen Molvær Grimstad til barne- og familieministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 24

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22

Spørsmål 23

Spørsmål 25

Spørsmål 26

Spørsmål 27

Spørsmål 28

Spørsmål 29

Spørsmål 30

Spørsmål 31

Spørsmål 8

Spørsmål 32

Spørsmål 33

Spørsmål 34

Spørsmål 35

Spørsmål 36

Spørsmål 9