Stortinget - Møte torsdag den 14. desember 2000 kl. 10

Dato: 14.12.2000

Dokumenter: (Innst. S. nr. 39 (2000-2001), jf. St.prp. nr. 86 (1999-2000))

Sak nr. 11

Innstilling frå næringskomiteen om samtykke til godkjenning av avgjerd nr. 66/2000 av 31. juli 2000 i EØS-komiteen om endring av vedlegg XI til EØS-avtala (telekommunikasjonstenester)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 1378)

Votering i sak nr. 11

Komiteen hadde innstillet:

Stortinget samtykkjer i godkjenning av avgjerd nr. 66/2000 av 31. juli 2000 i EØS-komiteen om endring av vedlegg XI til EØS-avtala (telekommunikasjonstenester), i samsvar med eit framlagt forslag i St.prp. nr. 86 (1999-2000).

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.