Stortinget - Møte torsdag den 15. mars 2001 kl. 10

Dato: 15.03.2001

Formalia

Presidenten: Representanten Erna Solberg vil fremsette et privat forslag.

Erna Solberg (H): På vegne av representantene Jan Petersen, Sverre J. Hoddevik og meg selv vil jeg få lov å fremme forslag om gjennomgåelse av arbeidsmiljølovens regler om overtid slik at reglene blir mer fleksible og tilpasset et moderne arbeidsliv.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.