Stortinget - Møte tirsdag den 27. mars 2001 kl. 10

Dato: 27.03.2001

Referatsaker

Sak nr. 8

Referat

 • 1.(198)

  Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om endring av protokoll 31 i EØS-avtala om deltaking for EFTA/EØS-statane i ei fellesskapsramme for samarbeid om akutt havureining (St.prp. nr. 59 (2000-2001))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 2.(199)

  Sal av 22,9 prosent av Hofsfoss kraftverk i Ringerike kommune (St.prp. nr. 60 (2000-2001))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(200)

  Forslag fra stortingsrepresentant Siv Jensen om endring i ny forskrift om engangsavgift på motorvogner (Dokument nr. 8:78 (2000-2001))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 4.(201)

  Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar – 31. desember 2000 (Dokument nr. 5 (2000-2001))

  Enst.: Sendes forsvarskomiteen.

 • 5.(202)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Petersen, Inge Lønning og Petter Løvik om gjeninnføring av støtte til delvis dekning av skolepenger for elever ved utenlandske eller internasjonale videregående skoler (Dokument nr. 8:71 (2000-2001))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 6.(203)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Petersen, Sverre J. Hoddevik og Erna Solberg om gjennomgåelse av arbeidsmiljølovens regler om overtid slik at reglene blir mer fleksible og tilpasset et moderne arbeidsliv (Dokument nr. 8:74 (2000-2001))

  Enst.: Sendes kommunalkomiteen.

 • 7.(204)

  Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli 2000 til 31. desember 2000

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 8.(205)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Odd Roger Enoksen og Morten Lund om å gjennomføre tiltak slik at hensynet til matvaretrygghet og dyre- og folkehelse blir bedre ivaretatt i Norges handelsavtaler med andre land (Dokument nr. 8:72 (2000-2001))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 9.(206)

  Forslag fra stortingsrepresentantene John I. Alvheim og Harald T. Nesvik om å utvide pasientombudenes rolle til også å dekke primærhelsetjenesten (Dokument nr. 8:70 (2000-2001))

 • 10.(207)

  Forslag fra stortingsrepresentantene May Britt Vihovde, Lars Sponheim, Odd Einar Dørum og Gunnar Kvassheim om kriseprogram mot overdoseepidemien (Dokument nr. 8:73 (2000-2001))

  Enst.: Nr. 9 og 10 sendes sosialkomiteen.

 • 11.(208)

  Samtykke til ratifikasjon av valfri protokoll av 25. mai 2000 om sal av barn, barneprostitusjon og barnepornografi, til FNs konvensjon av 20. november 1989 om rettane til barnet (St.prp. nr. 58 (2000-2001))

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen.

 • 12.(209)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Arne Lyngstad, Inge Lønning, Ursula Evje, Marit Tingelstad og Odd Einar Dørum om godkjenning av Oasen barneskole ved en eventuell ny søknad etter privatskolelovens § 3 a (Dokument nr. 8:75 (2000-2001))

Presidenten: Presidentskapets forslag er at dette dokumentet behandles i samsvar med forretningsordenens § 28 tredje ledd bokstav c.

Ranveig Frøiland (A): Denne saka gjeld eit Dokument nr. 8-forslag som er reist av dei som er refererte her, og vi kjenner til at denne saka har vore ein gjengangar, sjølv om det er opp til statsråden å avgjera ei slik sak.

For eit par veker sidan ønskte fleirtalet i komiteen å invitera statsråden til komiteen for å gjera greie for avslaget, men han kunne ikkje koma på grunn av forretningsordenen, som seier at når komiteen ikkje har ei sak som er send over frå Stortinget, så kan ein ikkje invitera ein statsråd. Det er heilt greitt, og det er ikkje forretningsordenen eg vil seia noko om. Men no er det altså lagt fram eit Dokument nr. 8-forslag som Arbeidarpartiet og SV ønskjer skal sendast over til komiteen, slik at vi kan få ei behandling av dokumentet, og slik at vi òg kan invitera statsråden om komiteen har eit ønske om det.

Når eit så stort mindretal som Arbeidarpartiet, som er den største gruppa, og SV ber om at saka vert send til kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen, ber eg om at Stortinget seier at det er OK.

Presidenten: Presidenten har merket seg dette.

Inge Lønning (H): Komiteens leder glemte i sin redegjørelse å gjøre oppmerksom på at det møtet med statsråden som ikke ble avholdt, medførte at det flertallet i komiteen som ønsket å høre statsrådens utdypning, valgte å stille et skriftlig spørsmål isteden, og dette skriftlige spørsmålet har statsråden i samsvar med reglementet besvart. Derfor er det komiteflertallets oppfatning at en komitebehandling ikke kan tilføre saken noe ytterligere utover det som ligger i forslaget, og at Stortinget derfor burde kunne behandle saken på det foreliggende grunnlag.

Kristin Halvorsen (SV): Det er selvsagt slik at det er makta som rår i Stortinget, og den makta kan stortingsflertallet velge å benytte seg av. Men jeg tviler på om det er særlig klokt. For framtidig behandling av denne typen saker av prinsipiell karakter tror jeg både flertallet og mindretallet hadde vært tjent med at denne saken ble behandlet i komiteen før den kom opp i åpen sal.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet.

Presidenten summerer da opp følgende: Representanten Ranveig Frøiland har bedt om at referatsak nr. 209 behandles etter foretningsordenens § 28 tredje ledd bokstav b, altså sendes til komite, mens Presidentskapet innstiller på forslaget som er omdelt i salen, altså behandling etter forretningsordenens § 28 tredje ledd bokstav c, dvs. legges ut til gjennomsyn for tingets medlemmer i minst én dag og deretter føres opp på kartet til behandling.

Votering:Ved alternativ votering mellom Presidentskapets forslag og forslaget fra Ranveig Frøiland bifaltes Presidentskapets forslag med 54 mot 46 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 14.38.54)