Stortinget - Møte torsdag den 5. april 2001 kl. 10

Dato: 05.04.2001

Referatsaker

Sak nr. 10

Referat

 • 1.(224)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg og Per Roar Bredvold om instruks for vedlikehold av statlig eide bygninger, samt skille forvalter- og brukerrollen for alle statlige eiendommer (Dokument nr. 8:85 (2000-2001))

  Enst.: Sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 2.(225)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Valgerd Svarstad Haugland, Siv Jensen, Per-Kristian Foss og Terje Johansen om å fjerne beskatningen av utgifter til behandling av sykdom (Dokument nr. 8:86 (2000-2001))

 • 3.(226)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Sverre J. Hoddevik, Michael Momyr og Erna Solberg om at en andel av selskapsskatten igjen skal tilfalle kommunene (Dokument nr. 8:88 (2000-2001))

 • 4.(227)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen, Øyvind Korsberg og Thore Aksel Nistad om at endringer i forskrift om avgiftsmessig klassifisering av varebil klasse 2 ikke gjennomføres (Dokument nr. 8:89 (2000-2001))

 • 5.(228)

  Forslag fra stortingsrepresentant Siv Jensen om økonomisk kompensasjon til tidligere private aksjonærer som ble slettet i forbindelse med bankkrisen (Dokument nr. 8:91 (2000-2001))

 • 6.(229)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen og Øystein Hedstrøm om å unnta bedrifter som blir momspliktige 1. juli 2001 fra investeringsavgift (Dokument nr. 8:92 (2000-2001))

  Enst.: Nr. 2-6 sendes finanskomiteen.

 • 7.(230)

  Tilleggsrapport til Stortinget fra Stortingets granskningskommisjon for Gardermoen, gjenoppnevnt ved beslutning av Stortingets presidentskap 8. mars 2001 (Dokument nr. 18 (2000-2001))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen i henhold til forretningsordenen § 28 femte ledd

 • 8.(231)

  Forslag fra stortingsrepresentantene John I. Alvheim og Harald T. Nesvik om lovfesting av kommunale råd for funksjonshemmede innen utgangen av 2001 (Dokument nr. 8:87 (2000-2001))

 • 9.(232)

  Forslag fra stortingsrepresentantene John I. Alvheim og Harald T. Nesvik om å utvide granskningskommisjonen for å vurdere forholdene ved dykkingen i Nordsjøen i pionertiden, med ett nytt medlem som skal inneha dykkerfaglig kompetanse, samt gi Nordsjødykker Alliansen en observatørstatus i kommisjonen (Dokument nr. 8:90 (2000-2001))

 • 10.(233)

  Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om innføring av en regelmessig og pliktig helseundersøkelse av jenter fra de kulturmiljøer som praktiserer kjønnslemlestelse av jenter og innføre straffeansvar for foreldrene til jentene som blir utsatt for kjønnslemlestelse (Dokument nr. 8:93 (2000-2001))

  Enst.: Nr. 8, 9 og 10 sendes sosialkomiteen.

 • 11.(234)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen og Øyvind Korsberg om å frita kjøreskoler fra merverdiavgift (Dokument nr. 8:94 (2000-2001))

  Enst.: Behandles i henhold til forretningsordenen § 28 tredje ledd punkt c.