Stortinget - Møte tirsdag den 8. mai 2001 kl. 10

Dato: 08.05.2001

Sak nr. 3

Forslag fra stortingsrepresentant Jon Lilletun på vegne av Kristelig Folkeparti og Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 26. april 2001 (Jf. Innst. O. nr. 73):
«Stortinget ber Regjeringen om å gjennomføre en grundig evaluering av gjeldende ordning med enhetskvoter. Konsekvenser i forhold til vedtatte mål for fiskeripolitikk og bosetting må legges fram for Stortinget før en eventuell utvidelse av ordningen med enhetskvoter til å gjelde for båter under 28 meter.»

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 2890)

Votering i sak nr. 3

Presidenten: Det vil bli votert over forslag frå stortingsrepresentant Jon Lilletun på vegner av Kristeleg Folkeparti og Senterpartiet sendt over frå Odelstingets møte 26. april 2001:

«Stortinget ber Regjeringen om å gjennomføre en grundig evaluering av gjeldende ordning med enhetskvoter. Konsekvenser i forhold til vedtatte mål for fiskeripolitikk og bosetting må legges fram for Stortinget før en eventuell utvidelse av ordningen med enhetskvoter til å gjelde for båter under 28 meter.»

Voteringstavlene viste 72 røyster mot og 36 røyster for forslaget frå Kristeleg Folkeparti og Senterpartiet. (Voteringsutskrift kl. 14.58.07)

Magnhild Meltveit Kleppa (KrF) (frå salen): Eg må få lov å seia at eg stemde feil, eg skulle ha stemt for.

Presidenten: Det har presidenten merka seg. Forslaget frå Kristeleg Folkeparti og Senterpartiet er då med 71 mot 37 røyster ikkje vedteke.