Stortinget - Møte tirsdag den 22. januar 2002 kl. 10

Dato: 22.01.2002

Formalia

Presidenten: Følgende innkalte vararepresentanter har tatt sete:

For Akershus fylke: Harald Espelund

For Hordaland fylke: Pål Berrefjord

For Oppland fylke: Reidun Gravdahl

For Rogaland fylke: Inger Lise Aarrestad

For Sogn og Fjordane fylke: Liv Signe Navarsete

For Sør-Trøndelag fylke: Jørund Leknes

For Vestfold fylke: Inger Møll og Vidar Andersen

For Østfold fylke: Gretha Kant

Det foreligger to permisjonssøknader:

  • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Thorbjørn Jagland fra og med 22. januar og inntil videre

  • fra representanten Magne Aarøen om sykepermisjon fra og med 22. januar og inntil videre

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  • 1. Søknadene behandles straks og innvilges.

  • 2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

For Buskerud fylke: Martin Kolberg

For Sogn og Fjordane fylke: Per Steinar Osmundnes

Presidenten: Martin Kolberg og Per Steinar Osmundnes er til stede og vil ta sete.

Statsråd Lars Sponheim overbrakte 3 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Representanten Harald T. Nesvik vil fremsette et privat forslag.

Harald T. Nesvik (FrP): Jeg vil på vegne av representanten John I. Alvheim og meg selv fremsette forslag om å be Regjeringen legge fram forslag til lov om endringer i lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr. 19, slik at norske borgere med opptjening av rettigheter i folketrygden beholder forholdsmessige rettigheter til uførepensjon også uten tre års forutgående medlemskap ved tilbakevending til Norge.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.