Stortinget - Møte tirsdag den 22. januar 2002 kl. 10

Dato: 22.01.2002
President: Kari LiseHolmberg

Dagsorden

  • Formalia

  • Sak nr. 1

    Interpellasjon fra representanten Torstein Rudihagen til landbruksministeren:
    "Verdiskapingsprogrammet i landbruket har som mål ei høgare verdiskaping gjennom å stimulere til auka utnytting av marknadsmoglegheitene både innafor primærproduksjon og foredling. Matproduksjonen er regulert gjennom ei svært detaljert lovgiving som stort sett er harmonisert med EU gjennom EØS-avtala. Det er sjølvsagt heilt overordna at vi har regelverk og kontrollordningar som sikrar at all mat som blir omsett, er trygg. Likevel er det nå eit problem at ein småskala nisjeproduksjon på gardsbruket hos den vesle næringsmiddelprodusenten ikkje vil ha moglegheit for å kunne tilfredsstille dagens detaljerte regelverk.
    Korleis vurderer statsråden moglegheita for å få til ei endring, slik at det blir mogleg med meir heimebasert produksjon og foredling utan at ein svekkjer kravet til matkvalitet, og kva gjer Regjeringa for at verdiskapingsprogrammet også kan bli utvikla på dette området?"

  • Referatsaker

Møtet hevet kl. 11.15.