Stortinget - Møte tirsdag den 22. januar 2002 kl. 10

Dato: 22.01.2002

Referatsaker

Sak nr. 2

Referat

 • 1.(132)

  Visse organisasjonsendringer mv. i Forsvaret (St.prp. nr. 36 (2001-2002))

  Enst.: Sendes forsvarskomiteen.

 • 2.(133)

  Moxy Trucks AS – forlengelse av statlig garanti (St.prp. nr. 37 (2001-2002))

 • 3.(134)

  Forslag fra stortingsrepresentant Inge Ryan om opprettelse av et nytt næringsutviklingsfond for næringsfattige områder (Dokument nr. 8:36 (2001-2002))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes næringskomiteen.

 • 4.(135)

  Forlengelse av midlertidig statlig forsikringsansvar for norske luftfartøy og lufthavner ved skader på tredjepart som følge av krigs- og terrorhandlinger (St.prp. nr. 38 (2001-2002))

  Enst.: Sendes samferdselskomiteen.