Stortinget - Møte onsdag den 22. mai 2002 kl. 10

Dato: 22.05.2002

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 18

Magne Aarøen (KrF): Spørsmålet til sosialministeren er:

«Ifølgje programmet Forbrukerinspektørene, sendt i NRK1 8. mai d.å., har spritprodusenten og spritimportøren Guinness UDV i mars/april i år reist rundt til fleire norske byar med ein større spesialinnreidd trailer og drive med ulovleg marknadsføring av alkoholhaldig drikk, m.a. ved gratis servering til ungdom.

Kva reaksjonar rår statsråden over for å etterforske og straffe eit slikt mogleg grovt brot på alkohollova, og kva for nokre av desse moglege reaksjonane kan ho tenkje seg å gjere seg nytte av i saka?»

Statsråd Ingjerd Schou: Formålet med alkoholloven er å begrense de samfunnsmessige og individuelle skadevirkningene av alkoholbruk, bl.a. gjennom å begrense forbruket av alkoholholdig drikk. Både forbudet mot utdeling av alkoholholdig drikk i markedsføringsøyemed og forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk er viktige virkemidler i denne sammenheng.

Det er Sosialdepartementet som har det overordnede ansvaret for å forvalte reglene. Dette ansvaret er delegert til Sosial- og helsedirektoratet, som skal informere, veilede og følge opp henvendelser fra enkeltpersoner, kommuner og andre. Direktoratet er også delegert ansvaret for det statlige bevillingssystemet for tilvirkning og engrossalg av alkohol. I tillegg kan kommunene reagere på overtredelser de får kjennskap til ved kontroller med salgs- og skjenkebevillinger og på annen måte.

Den saken som representanten Aarøen tar opp, er under behandling i Sosial- og helsedirektoratet, og jeg kan derfor ikke gå konkret inn i den. Generelt vil direktoratet når det blir kjent med brudd på bestemmelsene, påpeke det lovstridige forholdet overfor overtrederen og samtidig oppfordre denne til å rette dette opp. Loven har to sanksjonsmuligheter mot overtredelser: inndragning av kommunal eller statlig bevilling etter alkoholloven, jf. §§ 1-8 og 3A-12, og politianmeldelse, jf. § 10-1.

Jeg vil benytte anledningen til å minne om at jeg i mars i år la fram et forslag for Stortinget til endringer av alkoholloven og tobakksskadeloven som skal sikre en mer effektiv håndheving av reklameforbudet.

Magne Aarøen (KrF): Eg takkar statsråden for svaret.

Auka alkoholbruk fører ofte til auka skade. Difor har vi dette forbodet mot reklame. Det er viktig å slå ned på dei som tråkkar over, særleg dersom det er sterke kommersielle interesser inne i biletet. Eg vil også uttrykkje at det var rosverdig av NRK å avdekkje denne saka.

Det som eg er mest uroa over, er at denne reklameturen gjennom fleire byar kunne føregå over lengre tid utan at nokon reagerte. Ifølgje lista som stod i avisene, var det ganske mange dei var innom.

Mitt oppfølgingsspørsmål til statsråden er: Kva vil statsråden kunne gjere for å hindre liknande overtramp mot reklameforbodet ved ei slik spesiell marknadsføring?

Statsråd Ingjerd Schou: Dette har både departementet og Sosial- og helsedirektoratet årvåkenhet i forhold til. Vi reagerte raskt, og det kommer vi også til å gjøre på tilsvarende og lignende saker i fremtiden.

For bare å si litt om fremdriften, ble det allerede 6. mai sendt et brev fra Sosial- og helsedirektoratet til Guinness UDV, der de ble bedt om å forklare seg – med tre ukers frist. I tillegg har også direktøren for det samme firmaet tatt kontakt med direktøren i Sosial- og helsedirektoratet og bedt om møte. Det har også vært et møte. Det var 14. mai. Og 16. mai mottok Sosial- og helsedirektoratet et brev, der de skriver at de tar saken alvorlig, og at de vil komme tilbake med nærmere informasjon om inviterte deltakere til bransjetreff, om aktiviteter under bransjetreffene og om omfanget av smaksprøver.

Det som er hovedutfordringen i denne saken og eventuelt i fremtidige saker, er spørsmålet: Var dette bransjetreff eller ikke? Alt så langt kan tyde på at det ikke var det, men vi kommer til å avvente forklaringen fra Guinness UDV. Det har vært omtalt i mediene en tilsvarende sak som går på et helt annet merke, på Bacardi-Martini Norge AS, og et tilsvarende brev er også sendt dem. Så vi følger det nøye opp.

Vi kommer til å ha årvåkenhet, og vi kommer også til å agere i forhold til den informasjon og kunnskap vi får – pluss at vi kommer til å holde nøye kontakt med tilsvarende bransjer i forhold til hva som er uhøvelig opptreden i henhold til regelverket.