Stortinget - Møte onsdag den 22. mai 2002 kl. 10

Dato: 22.05.2002

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 19

Knut Storberget (A): Jeg har følgende spørsmål til sosialministeren:

«Flere kommuner sliter med å skaffe nok boliger, særlig for mennesker med rusproblemer. Paradoksalt brukes flere steder dyre og uegnede løsninger som hospits og campinghytter.

Vil statsråden sette i verk særskilte tiltak som vil kunne sikre mennesker med rusproblemer et verdig botilbud og bedre sjansen for en god rehabilitering?»

Statsråd Ingjerd Schou: Jeg er glad for at representanten Storberget tar opp dette spørsmålet. Det er en viktig problemstilling som jeg er svært opptatt av. Dessverre kan det se ut til at det er vanskelig å skaffe egnede botilbud for rusmiddelmisbrukere, samtidig som bolig er en forutsetning for god rehabilitering. At det er vanskelig, skal imidlertid ikke være en avgjørende hindring, og mitt utgangspunkt er at vi skal yte litt ekstra for denne gruppen.

Jeg vil først understreke at det er et kommunalt ansvar å sørge for både midlertidige og mer permanente botilbud for bl.a. rusmiddelmisbrukere. Problemet er ikke at kommunene ikke skaffer boliger, men kvaliteten på mange av disse botilbudene.

Regjeringen arbeider på flere områder med dette spørsmålet, og vi vil i tråd med Sem-erklæringen prioritere innsatsen for bostedsløse. Vi vil bl.a. gjennomgå bostøttereglene for å bedre boligtiltakene for vanskeligstilte, gjennomgå Husbankens regelverk med sikte på i større grad å bidra til bygging av boliger for denne gruppen, og utvikle støtte-/låneordninger for frivillige organisasjoner som engasjerer seg i å skaffe botilbud som alternativ til hospits for sosialt vanskeligstilte.

I tiltaksplanen mot fattigdom, som departementet er i gang med, er dette en av utfordringene som det arbeides aktivt med. Regjeringen har videreført «Prosjekt bostedsløse», som fra og med i år er utvidet med to kommuner, til syv. Hovedmålsettingen for arbeidet er å utvikle metoder og modeller for å forebygge bostedsløshet, gi mulighet for utprøving av lokale helhetlige løsninger og skape grunnlag for erfaringer for en nasjonal innsats og strategi. Erfaring og kunnskapsformidling skal også stå sentralt i dette arbeidet, som er godt i gang.

Også i handlingsplan mot rusmiddelproblemer, som Regjeringen tar sikte på å legge fram til høsten, er dette et tema. Jeg har dessuten tatt initiativ til et arbeid for å utvikle og sikre kvalitetsstandarder for hospitser og andre midlertidige botilbud.

Knut Storberget (A): Jeg takker statsråden for svaret.

Jeg betviler ikke viljen til å gjøre noe. Jeg er for så vidt også glad for vinklingen på svaret, for hvis man ser rundt omkring i norske kommuner, ser man en situasjon hvor man med rimelig enkle håndgrep, faktisk også billig, kan gi et langt bedre botilbud enn det som i dag tilbys. I så måte er det underlig at det man for 40–50 år siden klarte å gjøre for borgere i helt vanlige situasjoner og i arbeid, altså bygge boliger, nærmest er blitt en umulighet for mange norske kommuner i dag, selv når man kan gjøre det rimeligere enn det tilbudet som faktisk er.

Det jeg etterlyser fra statsråden, er om hun nå kan komme med særskilte, konkrete tiltak, som investeringsincitamenter eller nye ressurser, eller om vi skal gå inn på forskrifter i forhold til å sette den standarden som slike boliger bør ha. Er det noen som trenger en have – for å si det billedlig – for å sikre rehabiliteringen, så er det nettopp rusmiddelmisbrukerne. Kommer det noe konkret?

Statsråd Ingjerd Schou: Ja, det kommer retningslinjer som skal sikre kvaliteten på det husværet som skal tilbys.

Dessuten var jeg i svaret innom at vi jobber på flere områder i forhold til det som var foranledningen for spørsmålet fra representanten Storberget. Der kommer vi til å prioritere, som nevnt, bostedsløse – det er også mange rusmiddelmisbrukere i den gruppen. Vi gjennomgår bostøttereglene, vi gjennomgår Husbankens regelverk, og vi åpner for at det utvikles støtte-/låneordninger for frivillige organisasjoner.

Men jeg understreker igjen at det er kommunene som har ansvaret for dette arbeidet. Da er det viktig at vi har både retningslinjer, regler og rammer som gjør det mulig for kommunene å håndtere dette.

Knut Storberget (A): Jeg takker for svaret.

Vi er helt enige om at kommunene må ha primæransvaret for dette. Men det ser ut til at man på mange måter, også fra sentralt hold, nå er nødt til å sette ytterligere trykk på dette, og også ytterligere fokus på det, fordi vi ser at flere kommuner i dag tilbyr en standard som er langt under pari. Både campingplasser og hospitser er svært uegnet for dem som faktisk søker å rehabilitere seg tilbake til det som de fleste av oss ville kalle et normalt liv.

Jeg vil til slutt spørre statsråden om hun har noen tidsplan og tidsgrense for når disse endelige tiltakene skal være ferdige fra Regjeringens side, slik at vi kan få ytterligere trykk i dette.

Statsråd Ingjerd Schou: Vi har sagt til høsten, både i forhold til handlingsplan mot rusmiddelproblemer og i forhold til tiltaksplanen mot fattigdom.

At representanten Storberget er engasjert i dette, er jeg faktisk veldig glad for. Jeg er veldig glad for spørsmålet også. Representanten etterlyser trykk. Da må jeg si at når vi har utvidet «Prosjekt bostedsløse» til flere kommuner, er det fordi vi holder trykk. Da vi for bare noen få uker siden varslet at vi ville ha retningslinjer i forhold til å sikre kvaliteten på boligstandarden, er det også å holde trykk.

Jeg opplever at vi her har den samme intensjon, nemlig å bedre forholdene. Vi er nødt til å jobbe på tvers av departementer, men også partier, for å få dette til. Sånn sett er jeg glad for engasjementet, og jeg kommer til å øke fokuseringen på det.