Stortinget - Møte fredag den 21. juni 2002 kl. 10.25

Dato: 21.06.2002

Sak nr. 1

Innstilling fra finanskomiteen om Revidert nasjonalbudsjett 2002 (Budsjett-innst. S. II (2001-2002), jf. St.meld. nr. 2 (2001-2002))

Votering i sak nr. 1

Komiteen hadde innstillet:

St.meld. nr. 2 (2001-2002) – Revidert nasjonalbudsjett – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.