Stortinget - Møte fredag den 13. desember 2002 kl. 9

Dato: 13.12.2002

Dokumenter: (Innst. S. nr. 73 (2002-2003), jf. St.prp. nr. 36 (2002-2003))

Sak nr. 10

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 86/2002 av 25. juni 2002 om innlemmelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/65/EF (begrenset bruk av virkelig verdi i regnskaper)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 10

Komiteen hadde innstillet:

Stortinget samtykker i godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 86/2002 av 25. juni 2002 om innlemmelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/65/ EF (begrenset bruk av virkelig verdi i regnskaper).

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.