Stortinget - Møte torsdag den 20. februar 2003 kl. 10

Dato: 20.02.2003

Sak nr. 9

Forslag fra stortingsrepresentant Per Sandberg på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 27. januar 2003 (jf. Innst. O. nr. 55):
"Stortinget ber Regjeringen om å innføre krav om språktest og ervervsevne som betingelse for å få innvilget norsk statsborgerskap."

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 9

Presidenten: Det voteres over forslag fra stortingsrepresentant Per Sandberg på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 27. januar 2003:

«Stortinget ber Regjeringen om å innføre krav om språktest og ervervsevne som betingelse for å få innvilget norsk statsborgerskap.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 77 mot 15 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 21.32.18)