Stortinget - Møte tirsdag den 18. mai 2004 kl. 12

Dato: 18.05.2004

Referatsaker

Sak nr. 10

Referat

 • 1.(226)

  Samfunnssikkerhet og sivilt-militært samarbeid (St.meld. nr. 39 (2003-2004))

  Enst.: Sendes forsvarskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for justiskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 2.(227)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm, Per Roar Bredvold, Ulf Erik Knudsen, Øyvind Korsberg, Thore A. Nistad, Henrik Rød og Lodve Solholm om at skogeiere som utsettes for ekspropriasjon eller ulike verneformer av skogeiendom, tilkjennes erstatning på samme nivå som ved salg av skogeiendommer (Dokument nr. 8:74 (2003-2004))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 3.(228)

  Reindriftsavtalen 2004/2005, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2004 m.m. (St.prp. nr. 65 (2003-2004))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.