Stortinget - Møte tirsdag den 18. mai 2004 kl. 12

Dato: 18.05.2004
President: Inge Lønning

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om forsyningssikkerheten for strøm mv. ((Innst. S. nr. 181 (2003-2004), jf. St.meld. nr. 18 (2003-2004)))

 • Sak nr. 2

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Vaggen Malvik, Hallgeir H. Langeland og Siri Hall Arnøy om tiltak for å øke bruken av turbiner i lokale vannverk for å utnytte energien til kraftproduksjon ((Innst. S. nr. 182 (2003-2004), jf. Dokument nr. 8:44 (2003-2004)))

 • Sak nr. 3

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Ingvild Vaggen Malvik, Kjetil Bjørklund og Heidi Sørensen om tiltak for 4 000 nye arbeidsplasser gjennom økt satsing på bioenergi ((Innst. S. nr. 183 (2003-2004), jf. Dokument nr. 8:46 (2003-2004)))

 • Sak nr. 4

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Vaggen Malvik, Inger S. Enger og Hallgeir H. Langeland om å bedre forsyningssikkerheten gjennom mer samfunnsøkonomisk optimal tørrårssikring ved å endre strukturen i forbrukermarkedet for elektrisitet og disponeringen av flerårsmagasiner ((Innst. S. nr. 185 (2003-2004), jf. Dokument nr. 8:65 (2003-2004)))

 • Sak nr. 5

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Vaggen Malvik, Hallgeir H. Langeland, Kjetil Bjørklund og Karin Andersen om en revisjon av energiloven for å inkludere miljøformål i energiloven, få bedre styring med svingningene i energiprisen og å få kontroll over de bredere strukturendringene som liberaliseringen har utløst ((Innst. S. nr. 184 (2003-2004), jf. Dokument nr. 8:73 (2002-2003)))

 • Sak nr. 6

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bruksrettskonsesjon for vassfalla i Skogfoss og Melkefoss i Pasvikvassdraget ((Innst. S. nr. 186 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 46 (2003-2004)))

 • Sak nr. 7

  Innstilling frå næringskomiteen om norsk sjøpattedyrpolitikk ((Innst. S. nr. 180 (2003-2004), jf. St.meld. nr. 27 (2003-2004)))

 • Sak nr. 7

  Innstilling frå næringskomiteen om norsk sjøpattedyrpolitikk ((Innst. S. nr. 180 (2003-2004), jf. St.meld. nr. 27 (2003-2004)))

 • Sak nr. 8

  Innstilling fra næringskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Åsa Elvik, Bjørn Jacobsen, Hallgeir H. Langeland og Geir-Ketil Hansen om å sette i gang ytterligere tiltak mot økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet i fiskerinæringa ((Innst. S. nr. 178 (2003-2004), jf. Dokument nr. 8:35 (2003-2004)))

 • Sak nr. 9

  Interpellasjon fra representanten Olav Akselsen til fiskeriministeren:
  "Fleire ulukker i seinare tid, mellom anna det tragiske "Rocknes"-forliset, syner kor viktig det er å ha eit godt og velfungerande oljevern langs heile kysten. Ved havari er det avgjerande for naturen og dyrelivet at oljevernet fungerer slik at miljøskadane vert minst moglege. Auken i oljetrafikken frå Russland forsterkar problemet ytterlegare. Det må til kvar tid vera tilstrekkeleg med utstyr tilgjengeleg, og utstyret må takast i bruk tidsnok når ulukka er eit faktum.
  Kva vil statsråden gjera for å sikra at styresmaktene har nok tilgjengeleg utstyr og god nok beredskap og kontroll, slik at det er eit operativt oljevern langs heile kysten?"

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 20.35.