Stortinget - Møte tirsdag den 23. november 2004 kl. 10

Dato: 23.11.2004

Dokumenter: (Innst. S. nr. 33 (2004-2005), jf. St.meld. nr. 40 (2003-2004))

Sak nr. 5

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om oppfølging av anmodningsvedtak nr. 519 (2002-2003) – klager ved stortingsvalg

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 451)

Votering i sak nr. 5

Komiteen hadde innstillet:

I

Stortinget ber Regjeringen fremme forslag til endringer i valgloven, blant annet basert på at Riksvalgsstyret er klageorgan, samt foreta en vurdering av eventuelle økte ressursbehov.

II

St.meld. nr. 40 (2003-2004) – oppfølging av anmodningsvedtak nr. 519 (2002-2003) – klager ved stortingsvalg – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.