Stortinget - Møte tirsdag den 30. november 2004 kl. 10

Dato: 30.11.2004

Dokumenter: (Innst. S. nr. 45 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 79 (2003-2004))

Sak nr. 6

Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 37/2004 av 23. april 2004 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2002/91/EF om energieffektivitet i bygningar

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 631)

Votering i sak nr. 6

Komiteen hadde innstillet:

Stortinget samtykkjer til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 37 av 23. april 2004 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2002/91/EF om energieffektivitet i bygningar.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.