Stortinget - Møte fredag den 3. desember 2004 kl. 10

Dato: 03.12.2004

Dokumenter: (Innst. S. nr. 51 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 9 (2004-2005))

Sak nr. 4

Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av avgjerd nr. 790/2004/EF av 21. april 2004 om fastsetjing av eit fellesskapshandlingsprogram for å fremje europeiske organ på ungdomsområdet (programmet for ungdomsorganisasjonar)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 789)

Jørgen Kosmo gjeninntok her presidentplassen.

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde innstillet:

Stortinget samtykkjer i deltaking i ei avgjerd i EØS- komiteen om innlemming i EØS-avtala av avgjerd nr. 790/2004/EF av 21. april 2004 om fastsetjing av eit fellesskapshandlingsprogram for å fremje europeiske organ på ungdomsområdet (programmet for ungdomsorganisasjonar).

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.