Stortinget - Møte torsdag den 9. desember 2004 kl. 10

Dato: 09.12.2004

Dokumenter: (Innst. S. nr. 63 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 12 (2004-2005))

Sak nr. 2

Innstilling frå næringskomiteen om samtykke til ratifikasjon av avtale av 19. mai 2004 mellom Norge og Sverige om endring av protokoll av 25. mars 1981 om opprettelse av et fond for svensk-norsk industrielt samarbeid

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 971)

Votering i sak nr.2

Komiteen hadde innstillet:

I

Stortinget samtykkjer i at Noreg ratifiserer avtale av 19. mai 2004 mellom Norge og Sverige om endring av protokoll av 25. mars 1981 om opprettelse av et fond for svensk-norsk industrielt samarbeid.

II

I statsbudsjettet for 2004 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.PostFormål:Kroner
Utgifter:
2421Innovasjon Norge
53 (ny)Program for næringslivsamarbeid, fond, vert forhøyd med 10 000 000
Inntekter:
3900Nærings- og handelsdepartementet
72 (ny)Tilbakeføring av grunnkapital frå Svensk-Norsk Industrifond, vert forhøyd med 10 000 000

III

Stortinget samtykkjer i at aktivert kapital i statens kapitalrekneskap, ved avvikling av Svensk-Norsk Industrifond, vert sett ned frå 52,7 mill. kroner til 0 ved korrigering mot konto for forskyving i balansen.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.