Stortinget - Møte torsdag den 9. desember 2004 kl. 10

Dato: 09.12.2004
President: Jørgen Kosmo og Kjell Engebretsen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2005, kapitler under Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og enkelte kapitler under Moderniseringsdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11) ( (Budsjett-innst. S. nr. 8 (2004-2005), jf. St.prp. nr.1 (2004-2005) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2004-2005)))

 • Sak nr. 2

  Innstilling frå næringskomiteen om samtykke til ratifikasjon av avtale av 19. mai 2004 mellom Norge og Sverige om endring av protokoll av 25. mars 1981 om opprettelse av et fond for svensk-norsk industrielt samarbeid ((Innst. S. nr. 63 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 12 (2004-2005)))

 • Sak nr. 3

  Innstilling frå næringskomiteen om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2004 under Nærings- og handelsdepartementet ((Innst. S. nr. 71 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 16 (2004-2005)))

 • Sak nr. 4

  Innstilling fra næringskomiteen om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2004 under Landbruks- og matdepartementet ((Innst. S. nr. 70 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 27 (2004-2005)))

 • Voteringer (sak 1-4)

 • Sak nr. 5

  Redegjørelse av olje- og energiministeren om status for kostnader og fremdrift for Snøhvitprosjektet

 • Sak nr. 6

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2005, kapitler under Olje- og energidepartementet (unntatt Del III kapittel 6) og Miljøverndepartementet (rammeområdene 12 og 13) ((Budsjett-innst. S. nr. 9 (2004-2005), jf. St.prp. nr.1 (2004-2005)))

 • Sak nr. 7

  Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2004 m.m. under Olje- og energidepartementet ( (Innst. S. nr. 78 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 17 (2004-2005)unntatt kapittel 3))

 • Sak nr. 8

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2004 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet ( (Innst. S. nr. 79 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 25 (2004-2005)))

 • Sak nr. 9

  Forslag fra stortingsrepresentant Hallgeir H. Langeland på vegne av Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 8. desember 2004 (jf. Innst. O. nr. 33):
  «Stortinget ber Regjeringen sikre at kvotesystemet ikke svekker forurensningsloven som miljøpolitisk virkemiddel.»

 • Sak nr. 10

  Forslag fra stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 8. desember 2004 (jf. Innst. O. nr. 33):
  «Stortinget ber Regjeringen avstå fra å innføre et nasjonalt tidlig kvoteregime som er konkurransevridende for norsk industrivirksomhet.»

 • Sak nr. 11

  Forslag fra stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 8. desember 2004 (jf. Innst. O. nr. 33):
  «Stortinget ber Regjeringen arbeide for at norsk industri skal ha like krav til utslipp av såkalte klimagasser som man har i andre land innen EØS-området.»

 • Sak nr. 12

  Forslag fra stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 8. desember 2004 (jf. Innst. O. nr. 33):
  «Stortinget ber Regjeringen vurdere implementering av EUs kvotedirektiv og fremme sak om dette til Stortinget.»

 • Voteringer (sak 5-12)

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 22.10.