Stortinget - Møte torsdag den 16. desember 2004 kl. 10

Dato: 16.12.2004

Sak nr. 4

Forslag oversendt fra Odelstingets møte 6. desember 2004 (jf. Innst. O. nr. 23):
«Stortinget ber Regjeringen om å tilrettelegge for rutiner for registrering og evaluering av kommunenes tvistesaker for ressurskrevende brukere som behandles av fylkesmannen, og presentere hvordan en slik tilrettelegging bør finne sted, overfor Stortinget som del av kommuneøkonomiproposisjonen for 2006.»

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, sjå side 1273)

Votering i sak nr. 4

Presidenten: Det voteres over forslag oversendt fra Odelstingets møte 6. desember 2004:

«Stortinget ber Regjeringen om å tilrettelegge for rutiner for registrering og evaluering av kommunenes tvistesaker for ressurskrevende brukere som behandles av fylkesmannen, og presentere hvordan en slik tilrettelegging bør finne sted, overfor Stortinget som del av kommuneøkonomiproposisjonen for 2006.»

Votering:Forslaget bifaltes enstemmig.