Stortinget - Møte onsdag den 25. mai 2005 kl. 10

Dato: 25.05.2005

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 2

Ranveig Frøiland (A) [11:12:50]: Eg skal få stilla følgjande spørsmål til helse- og omsorgsministeren:

«Nevrokirurgi er eit høgspesialisert fag, ofte kompliserte og risikable inngrep. Kirurgane treng trening, og det er semje om at ein treng eit befolkningsgrunnlag på ca. 1 million innbyggjarar for å vareta nok trening og kvalitet på behandlinga. I Helse Vest er det nevrokirurgiske tilbodet splitta opp – i Bergen og Stavanger. Dei faglege råda var at planlagde hjerneoperasjonar berre skulle utførast i Bergen.

Kva er årsaka til at statsråden greip inn og fekk styret til å gjera vedtak i strid med dette rådet?»

Statsråd Ansgar Gabrielsen [11:13:32]: Først og fremst vil jeg understreke at jeg ikke har grepet inn og overstyrt beslutningen om lokalisering av det nevrokirurgiske tilbudet i Helse Vest. Dette er en beslutning som ligger til det regionale helseforetaket, og vedtaket er gjort i tråd med den eierskapsreformen regjeringen Stoltenberg innførte.

Nevrokirurgi er et meget spesialisert medisinsk fagområde, der det trengs både et stabilt og tilstrekkelig stort pasientgrunnlag og forutsigbarhet. For å sikre det nødvendige faglige grunnlaget kan samarbeid mellom to enheter være ønskelig. Dersom representanten Frøiland går inn og leser det vedtaket som styret for Helse Vest fattet i mars, er dette basert på to grunnprinsipper. For det første at det skal være et gjensidig forpliktende faglig samarbeid innen nevrokirurgi mellom Stavanger og Bergen, bygd nettopp på forutsigbarhet og kontinuitet. For det andre at den ordningen som nå gjennomføres, innebærer at virksomheten skal dokumenteres grundig, og at resultatene skal evalueres om ett år.

Jeg er klar over at det forelå en faglig tilråding om å samle de aktuelle hjerneoperasjonene, planlagte operasjoner for hjernesvulster, ett sted i Helse Vest, nemlig i Bergen. Jeg fikk en rekke henvendelser i forkant av det aktuelle styremøtet. Jeg valgte da å møte bl.a. stortingsrepresentanter fra Rogaland for å høre nærmere om saken, slik de så den. Dette er en praksis jeg føler meg rimelig trygg på at også tidligere statsråder kjenner seg igjen i. Selv om beslutninger tas av helseforetakene, er det viktig at vi som ansvarlige politikere er lydhøre for hvilke reaksjoner dette avstedkommer i samfunnet for øvrig, og at de formidles til det aktuelle styret.

Det var imidlertid Helse Vest sitt styre som endret noen av premissene og så fattet et vedtak som sterkere forplikter til gjensidig samarbeid mellom Stavanger og Bergen.

La meg avslutningsvis gjenta det jeg sa i mitt svar om samme sak til representanten Meltveit Kleppa – dagen etter det aktuelle styremøtet:

«De grepene som styret for Helse Vest her gjør, er, så langt jeg kan se, i hovedsak ledd i en funksjonsfordeling med klare kvalitative mål, og det er viktig å sette strek under «kvalitative mål», knyttet til behandling av hjernesvulster. Denne type tilpassing av oppgavene i regionene innen et fagfelt er basert på medisinsk-faglige vurderinger og er etter min oppfatning innenfor det handlingsrom som RHF-styrene skal ha og må ha, og i tråd med det ansvaret som vi har gitt styret.»

Denne vurderingen står jeg fortsatt inne for.

Ranveig Frøiland (A) [11:16:14]: Eg takkar statsråden for svaret.

Eg vil forsikra om, dersom det er nødvendig, at eg har lese både vedtaket til styret i Helse Vest og innstillinga som kom i forkant. I den innstillinga var det faglege rådet klart. Meltveit Kleppa sa i sitt spørsmål til statsråden at det galdt den innstillinga som låg an til å verta fatta. Så ein følte seg rimeleg sikker på at det skulle verta fatta eit anna vedtak enn det som statsråden synest å seia at han ikkje har gripe inn i. Men når eg les svaret hans igjen, seier han òg: «Så lenge vi har telefon i dette landet, tror jeg det skal gå helt strålende også i fremtiden.» Og det er ingen tvil om at statsråden har teke kontakt med styret i Helse Vest, som gjorde eit anna vedtak.

Men spørsmålet mitt til statsråden er: Føler han seg komfortabel med dei faglege vurderingane som er gjorde her, at Helse Vest sitt styre har gjort eit anna vedtak og ikkje har følgt dei faglege råda, etter telefon frå statsråden?

Statsråd Ansgar Gabrielsen [11:17:19]: Det er helt definitivt at jeg ringte til styrelederen i Helse Vest for å formidle det budskapet som bl.a. Tore Nordtun og andre fra Rogaland hadde ført i marken. Vi er jo vel kjent med at postadressen har betydning for hvor vi mener aktivitetene skal foregå i helsevesenet. Det har vi lang erfaring for.

Når det gjelder det faglige innholdet i denne saken, er det ikke slik at departementet vurderer det faglige innholdet i de saker som styret i helseforetak og sykehus fatter vedtak om. Vi foretar ikke faglige overprøvinger av det. Det betyr ikke at det ikke fra tid til annen dukker opp saker som får så stor oppmerksomhet at vi også må gjøre det, og vurdere hvorvidt vi skal gripe inn. Det kan være nedlegging av fødeavdelinger, det kan være flytting av kirurgiske avdelinger og hva det måtte være for noe. I denne saken har vi full tillit til at styret i Helse Vest sitt vedtak bygger på et faglig grunnlag som de står inne for, og det har jeg også fått bekreftet fra Helse Vest.

Ranveig Frøiland (A) [11:18:27]: Når statsråden har teke kontakt med representantar frå Rogaland, er han sjølvsagt i sin fulle rett til å gjera det.

I Helse Vest-regionen er det Hordaland og Sogn og Fjordane i tillegg til Rogaland. Så vi hadde sjølvsagt sett pris på at vi òg vart kontakta. Men vi følte oss faktisk veldig roa av innstillinga som låg føre til styret den dagen, at dei ville vareta heile Helse Vest sine interesser når det gjeld nevrokirurgi. Det som kan skje no, er at befolkningsgrunnlaget vert for lite til å få kvalitet på operasjonane både i Stavanger og Bergen. Då vil kirurgane flykta til Austlandet, og pasientane vil reisa til Austlandet. Så meir enn av striden mellom Stavanger og Bergen er eg oppteken av at vi i Helse Vest skal ha eit så stort grunnlag og så fagleg kompetente kirurgar at dei kan operera og gjera dei inngrepa som er nødvendige, og då treng ein eit befolkningsgrunnlag på ca. 1 million innbyggjarar. Det er dei faglege vurderingane her eg er veldig redd for kjem til å svikta, og så kjem ein til å få flukta til Austlandet.

Statsråd Ansgar Gabrielsen [11:19:37]: La meg si innledningsvis i mitt siste svar at jeg føler meg ganske sikker på at heller ikke politikeren Frøiland vil ha vanskeligheter med å finne saker hvor hun har hatt et sterkt engasjement også mot faglige anbefalinger. Hvis vi skulle ha fulgt alle faglige anbefalinger i norsk helsevesen, hadde det kartet vi har, sett veldig annerledes ut enn det som er situasjonen nå.

Så er det ikke riktig at statsråden tok kontakt med stortingsbenken fra Rogaland. Det var Rogalandsbenken som var aktive og tok kontakt med statsråden. Jeg kan ikke huske at jeg fikk en slik henvendelse fra Hordalandsbenken eller Sogn og Fjordane-benken. Og jeg har altså et stående system for dette: I det øyeblikket jeg får en henvendelse fra Stortinget, kommer jeg vanligvis tilbake i løpet av 24 timer, maks 48 timer. Det ville jeg også ha gjort om Hordalandsbenken hadde vært så proaktiv og tatt et slikt initiativ. Hele Vestlandet er representert i styret i Helse Vest: Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Og Helse Vest sitt styre balanserer ansvaret, også det geografiske, og jeg har full tillit til at de har gjort det også i denne saken.