Stortinget - Møte onsdag den 25. mai 2005 kl. 10

Dato: 25.05.2005

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 4

Per Roar Bredvold (FrP) [11:29:10]: Jeg ønsker å stille forsvarsministeren følgende spørsmål:

«Forsvaret avhender stadig en masse utstyr som for Forsvaret ikke er nødvendig lenger, bl.a. M6-lastebiler gitt fra USA til Norge. Noen av disse har havnet i Nord-Korea, som hjelp fra Norge.

Synes statsråden det er forsvarlig å gi bort utstyr som formelt ikke har Norge som eier, og at det må ryddes opp i eierforholdet før man avhender dette?»

Statsråd Kristin Krohn Devold [11:29:35]: Prosedyrer for avhending av overflødig materiell fra Forsvaret er nedfelt i Forsvarsdepartementets retningslinjer for materiellforvaltning av 20. desember 2004. Både nåværende og tidligere regelverk fastsetter at materiell av amerikansk opprinnelse skal avhendes i henhold til amerikanske retningslinjer.

Dette innebærer at overføring av materiell av amerikansk opprinnelse i hvert enkelt tilfelle skal godkjennes av amerikanske myndigheter.

De aktuelle M6-lastebilene ble overført til Norge som en del av Marshall-hjelpen. Vi forpliktet oss til ikke å overføre materiellet til andre eiere uten forutgående godkjennelse fra amerikanske myndigheter. Som følge av omstillingen av Forsvaret og ønsket om å støtte norske humanitære organisasjoner ble det i 2002 og 2003 overført ca. 1 100 lastebiler til Norges Røde Kors. Formell overføring av eiendomsretten forutsatte godkjenning fra amerikanske myndigheter.

Norges Røde Kors har fått overført M6-lastebiler i to omganger. Første overføring fant sted sommeren 2002 og omfattet ca. 200 lastebiler. Søknad om sluttbrukergodkjenning av Røde Kors ble sendt amerikanske myndigheter 9. juli 2002, og godkjenning ble gitt tre uker senere av amerikanske myndigheter, 1. august 2002.

Den andre overføringen fant sted sommeren/høsten 2003 og vinteren 2004. Røde Kors fikk da overført 900 lastevogner. En forutsetning for overdragelsen var godkjenning fra amerikanske myndigheter. Derfor ble også samtlige vognkort beholdt og er fortsatt i Forsvarets Logistikkorganisasjons forvaring. Heller ikke salgsmelding er sendt.

Søknad om godkjenning ble sendt den amerikanske ambassaden 16. desember 2003. Men svar fra den amerikanske ambassaden er ikke mottatt. I påvente av den formelle godkjenningen valgte Røde Kors å la en del av lastebilene bli benyttet til humanitær innsats i Nord-Korea, Haiti og Tsjad. 23. januar 2004 sendte Røde Kors brev til den amerikanske ambassaden om at de var i gang med å overføre lastebilene til Tsjad. FLO mottok kopi. Etter flodbølgekatastrofen oppstod det også et prekært behov for lastebilkapasitet i flodbølgeområdene. I den forbindelse overførte Røde Kors 63 kjøretøyer til det indonesiske Røde Kors.

I Nord-Korea opplyser Røde Kors at de fem aktuelle lastebilene ble hvitmalt og tydelig merket med nasjonalt Røde Kors-symbol. Ifølge rapporter er de blitt benyttet av Røde Kors i et helseprogram til transport av medisiner og medisinsk utstyr i et område som dekker 2 300 helseinstitusjoner, som igjen når 8 millioner mennesker. Til dette er lastebilene svært egnet, de har gode terrengegenskaper og kan nå fjerntliggende strøk.

All videre utførsel av kjøretøy er imidlertid stoppet. Det vil bli ytterligere presisert i Forsvarsdepartementets retningslinjer til FLO at det i henhold til gjeldende retningslinjer skal tas forbehold om aksept fra sluttbruker.

Per Roar Bredvold (FrP) [11:32:33]: Jeg takker statsråden for svaret denne gangen, og for svarene på de spørsmålene jeg har hatt i denne fireårsperioden. Dette blir vel det siste spørsmålet av denne typen – vi får se hva tiden bringer videre. Det var for så vidt et utfyllende og godt svar, som refererer hva som har skjedd, og hva som forhåpentligvis vil skje.

Det jeg vil presisere, er at Forsvaret skal ha ryddighet med hensyn til alt man eier, og hva man bruker. Vi har forskjellige eierforhold til utstyr i Forsvaret, vi har låneforhold, vi har leieforhold, og vi har ting som vi på en måte bare har. Når vi skal avhende noe av dette utstyret, må man ha et ryddig forhold til hvem som eier det, og i dette tilfellet var det vel ikke Norge som formelt var eier. Da må det ryddes opp før man gir bort ting. Det er en liten korreks til Forsvaret, slik jeg ser det, men det er også kanskje en korreks til Røde Kors, som ikke har fulgt opp dette. Regelverket man har med hensyn til hvordan det skal gjøres når vi gir bort ting, er helt klart. Derfor spør jeg statsråden en gang til: Vil dette bli ryddet opp i både når det gjelder det utstyret som allerede er gitt bort, og når det gjelder det utstyret som vil bli gitt bort i framtiden?

Statsråd Kristin Krohn Devold [11:33:47]: Jeg takker også for god og hyggelig dialog gjennom en lang periode. Jeg er helt enig med spørreren, gjeldende regelverk skal følges. Det er det ingen tvil om, og det er klart at FLO skal påse at det skjer. Samtidig vil jeg minne om at den første overføringen av lastebiler skjedde med myndighetenes godkjennelse, ambassaden svarte. Når det gjelder den andre overføringen, som var helt parallell med den første, mottok man imidlertid ikke svar. Det er ingen unnskyldning for ikke å påse at man faktisk får et svar før man overfører lastebilene.

Samtidig har jeg lyst til å understreke at det på ingen måte må framstilles som om disse fem lastebilene til Nord-Korea på noen måte var overføring av krigsmateriell til den nordkoreanske stat. Her er det viktig å understreke at Røde Kors har et ansvar for å hjelpe folk som er i nød, også dem som er i nød under en diktator, og jeg finner ingen grunn til å sette spørsmålstegn ved at disse fem lastebilene til Nord-Korea faktisk har vært i stand til å gi viktig hjelp til 8 millioner mennesker.

Per Roar Bredvold (FrP) [11:34:55]: Jeg takker nok en gang for svaret, som var et godt svar.

Vi er helt sikkert enige om alle sammen at dette er en god bruk av utstyr som Forsvaret ikke har behov for lenger. Jeg kjenner godt til M6, jeg kjenner kjøreegenskapene, og M6-lastebiler passer veldig godt til denne typen formål. Jeg har heller ingen vanskeligheter med at vi fortsatt skal gi bort denne typen utstyr og annet utstyr til slike organisasjoner, men eierforholdet må altså være avklart før vi gir bort noe.

Statsråd Kristin Krohn Devold [11:35:23]: Her er vi helt enige.

Presidenten: Det var dagens siste spørsmål, og sak nr. 1, spørretime, er dermed ferdigbehandlet.