Stortinget - Møte onsdag den 15. juni 2005 kl. 10

Dato: 15.06.2005

Dokumenter: (Innst. S. nr. 244 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 57 (2004-2005))

Sak nr. 6

Innstilling fra utenrikskomiteen om samtykke til ratifikasjon av protokoll nr. 13 til Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, om avskaffelse av dødsstraff under enhver omstendighet, av 3. mai 2002

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 2946)

Votering i sak nr. 6

Komiteen hadde innstillet:

Stortinget samtykkjer i ratifikasjon av protokoll nr. 13 til Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, om avskaffelse av dødsstraff under enhver omstendighet, av 3. mai 2002.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.