Stortinget - Møte torsdag den 20. oktober 2005 kl. 10

Dato: 20.10.2005

Formalia (kveldsmøtet)

Sakene på dagens kart (nr. 5)

Presidenten: Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe foreligger søknad om sykepermisjon for representanten Rolf Terje Klungland fra og med 25. oktober og inntil videre.

Denne søknaden foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Vararepresentanten, Kari Henriksen, foreslås innkalt for å møte i permisjonstiden. – Det anses vedtatt.

Før vi fortsetter debatten, vil presidenten gjøre oppmerksom på at det er omdelt en tilleggsdagsorden.

 

Presidenten: Saken på tilleggsdagsordenen vil bli behandlet etter sakene nr. 2 og 3 på den ordinære dagsordenen.

Man fortsatte behandlingen av