Stortinget - Møte torsdag den 16. mars 2006 kl. 10

Dato: 16.03.2006

Dokumenter: (Innst. S. nr. 104 (2005-2006), jf. St.prp. nr. 31 (2005-2006))

Sak nr. 10

Innstilling fra justiskomiteen om samtykke til godkjenning av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket (rådsforordning (EF) nr. 871/2004 og rådsbeslutning 2005/211/JIS om innføring av visse nye funksjoner i Schengen informasjonssystem, herunder i kampen mot terrorisme)

Talere

Votering i sak nr. 10

Hilde Magnusson Lydvo (A) [12:41:35]:    (ordfører for saken): EUs råd vedtok 29. april 2004 forordning (EF) nr. 871/2004 og 24. februar 2005 beslutning 2005/211/JIS – justis- og innenrikssaker om innføring av visse nye funksjoner i Schengen informasjonssystem.

Schengen informasjonssystem – SIS – er et databasert register til bruk i alle land som deltar i Schengensamarbeidet. Norge tar del i samarbeidet i SIS som følge av Schengen-avtalen. På nærmere bestemte vilkår kan medlemslandene utveksle visse typer informasjon via registeret. Opplysninger om personer kan bare registreres i SIS for bestemte formål som er nøye regulert i Schengenkonvensjonen. Funksjonaliteten i datasystemet sikrer Schengen-landenes myndigheter mulighet for automatisert søking i innberettede opplysninger om personer og gjenstander, bl.a. ved utøvelse av ytre grensekontroll, for politiets etterforsking i straffesaker og for å sikre offentlig orden og sikkerhet.

Gjennomføring av endringene i SIS vil kreve endringer i lov om Schengen informasjonssystem. I samsvar med Grunnloven § 26 annet ledd og avtalen om tilknytning til Schengen-regelverket er det derfor ved underretning til EU om norsk godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket tatt forbehold om Stortingets samtykke.

Komiteen mener en styrking av samarbeidet mellom politimyndigheter og påtalemyndigheter i medlemslandene inngår som et vesentlig element i EUs handlingsplan mot terrorisme. Komiteen er enig i at som et ledd i dette arbeidet bør reglene om anvendelse av SIS forbedres, slik at systemet blir et mer effektivt redskap i kampen mot kriminalitet og avverging av terrorhandlinger.

Komiteen viste til at en utvidelse av registreringsadgangen er å øke effektiviteten i det internasjonale politisamarbeidet, for derved å oppklare flere straffesaker med internasjonale forgreninger.

Videre viser komiteen til at forslaget også innebærer at Norge fortsatt vil være en fullverdig partner i dette samarbeidet, og baserer samarbeidet med de øvrige Schengen-land på felles regler om grensekontroll og politisamarbeid. Komiteen er positiv til departementets framlagte forslag og har for øvrig ingen merknader til spørsmålet om samtykke til godkjenning av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 10.

(Votering, se side 1686)

Votering i sak nr. 10

Komiteen hadde tilrådd:

Stortinget samtykker i godkjenning av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket (rådsforordning (EF) nr. 871/2004 og rådsbeslutning 2005/211/JIS om innføring av visse nye funksjoner i Schengen informasjonssystem, herunder i kampen mot terrorisme).

Votering:Tilrådinga frå komiteen vart samrøystes vedteken.

Presidenten: I sak nr. 11 ligg det ikkje føre noko voteringstema.