Stortinget - Møte tirsdag den 28. mars 2006 kl. 10

Dato: 28.03.2006

Formalia

Presidenten: Representanten Eirin Kristin Sund, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Det foreligger to permisjonssøknader:

  • fra Venstres stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Trine Skei Grande fra og med 28. mars og inntil videre

  • fra Kristelig Folkepartis stortingsgruppe om permisjon for representanten Åse Gunhild Woie Duesund i tiden fra og med 29. mars til og med 31. mars for å delta i møte i Europarådets parlamentariske forsamling i Praha i Tsjekkia.

Disse søknader foreslås behandlet straks og innvilget.

– Det anses vedtatt.

Følgende vararepresentanter foreslås innkalt for å møte i permisjonstiden:

For Aust-Agder fylke: Kjell Ingolf Ropstad

For Oslo: Alvhild Hedstein

– Det anses vedtatt.

Alvhild Hedstein er til stede og vil ta sete.

Valg av settepresident

Presidenten: Presidenten vil foreslå at det velges en settepresident for Stortingets møte i dag – og anser det som vedtatt.

Presidenten vil foreslå Kenneth Svendsen. – Andre forslag foreligger ikke, og Kenneth Svendsen anses enstemmig valgt som settepresident for Stortingets møte i dag.

Statsråd Sylvia Brustad overbrakte 3 kgl. proposisjoner (se under Referat).