Stortinget - Møte tirsdag den 28. mars 2006 kl. 10

Dato: 28.03.2006
President: Carl I. Hagen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Redegjørelser av helse- og omsorgsministeren og landbruks- og matministeren om den alvorlige situasjonen som har oppstått på grunn av sykdomsutbrudd knyttet til bakterien E. coli O103

 • Sak nr. 2

  Interpellasjon fra representanten Finn Martin Vallersnes til utenriksministeren:
  «Kinas økende økonomiske forbindelser med resten av verden gir landet betydelig utenrikspolitisk innflytelse. I det norsk-kinesiske politiske samarbeidet har menneskerettighetsdialogen en viktig plass. Kinas og Norges utenrikspolitiske prioriteringer overfor tredjeland er imidlertid delvis sprikende: Mens Norge og likesinnede land har vektlagt godt styresett, menneskerettigheter og demokrati i sin utenrikspolitikk, har Kina delvis konkurrerende prioriteringer, for eksempel i Afrika.
  I hvilken grad benytter Regjeringen menneskerettighetsdialogen med Kina til å drøfte forhold i – og til – tredjeland, og hvilke konkrete saker vil Regjeringen prioritere i så måte?»

 • Sak nr. 3

  Interpellasjon fra representanten Odd Einar Dørum til arbeids- og inkluderingsministeren:
  «Den viktige satsingen i Oslo indre øst de siste årene har vært et spleiselag mellom stat og kommune. Denne satsingen har vært avgjørende for å fremme både byutvikling, integrering og sosialt likeverd. På samme måte skal det nå iverksettes en liknende satsing i Groruddalen. I Oslo sør, Søndre Nordstrand, er det en voksende befolkning, stor andel minoritetsspråklige og betydelige integreringsutfordringer.
  Er statsråden åpen for et samarbeid med Oslo kommune i forbindelse med å iverksette en Oslo sør-pakke, på linje med satsingen i indre øst og Groruddalen, for å fremme inkluderende byutvikling, god integrering og sosialt likeverd?»

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 13.25.