Stortinget - Møte tirsdag den 24. oktober 2006 kl. 10

Dato: 24.10.2006

Referatsaker

Referat

 • 1.(33)

  Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden (St.meld. nr. 5 (2006-2007))

 • 2.(34)

  Seniorpolitikk. Seniorane – ein viktig ressurs i norsk arbeidsliv (St.meld. nr. 6 (2006-2007))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3.(35)

  Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 64/2005 av 29. april 2005 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 809/2004 om opplysninger i prospekter (St.prp. nr. 4 (2006-2007))

  Enst.: Sendes finanskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

  (36) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Ine Marie Eriksen Søreide, Gunnar Gundersen, Petter Løvik og Torbjørn Hansen om en samlet strategi med konkrete tiltak for å sikre rammebetingelsene for små og mellomstore bedrifter (Dokument nr. 8:7 (2006-2007))

Presidenten: Referatsak 36 foreslås sendt finanskomiteen.

Lars Peder Brekk har her bedt om ordet.

Lars Peder Brekk (Sp) (fra salen): Referatsak 36 er foreslått sendt finanskomiteen, men det er en sak som naturlig også tilligger næringskomiteen. Den bør enten behandles i begge komiteer eller i alle fall sendes næringskomiteen for uttalelse før innstilling avgis.

Presidenten: Presidentskapet har behandlet denne saken, og presidenten opprettholder det som Presidentskapet har foreslått, nemlig at saken skal behandles i finanskomiteen.

Ønsker representanten Brekk at det voteres over dette?

Lars Peder Brekk (Sp) (fra salen): Nei. Jeg er veldig uenig i forslaget, men jeg aksepterer det.

Presidenten: Presidenten synes det var lurt. (Munterhet i salen)

– Referatsak 36 blir da å sende finanskomiteen.

Videre ble referert:

 • 5.(37)

  Sametingets virksomhet i 2005 (St.meld. nr. 7 (2006-2007))

 • 6.(38)

  Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldingar for 2005 (St.meld. nr. 8 (2006-2007))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 7.(39)

  Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar 2006 til 30. juni 2006

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 8.(40)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 68/2006 av 2. juni 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-rettsakter om offentlige anskaffelser mv. (St.prp. nr. 2 (2006-2007))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 9.(41)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Sponheim og Borghild Tenden om gjennomgang av personvernet i samferdselssektoren (Dokument nr. 8:9 (2006-2007))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet i henhold til forretningsordenens § 37 a før møtet heves? – Møtet er hevet.