Stortinget - Møte tirsdag den 24. oktober 2006 kl. 10

Dato: 24.10.2006
President: Thorbjørn Jagland og Eirin Faldet

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Sak behandlet 19. oktober 2006 i den utvidede utenrikskomité (sak 1: Afghanistan – styrkebidrag), og innbrakt for Stortinget i medhold av forretningsordenens § 13 siste ledd

 • Sak nr. 2

  Innstilling fra utenrikskomiteen om nordisk samarbeid ((Innst. S. nr. 11 (2006-2007), jf. St.meld. nr. 26 (2005-2006)))

 • Sak nr. 3

  Innstilling fra utenrikskomiteen om årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk Råd for 2. halvår 2005-1. halvår 2006 ((Innst. S. nr. 10 (2006-2007), jf. Dokument nr. 7 (2006-2007)))

 • Sak nr. 3 (videre behandling av sak 2 og 3)

  Innstilling fra utenrikskomiteen om årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk Råd for 2. halvår 2005-1. halvår 2006 (Innst. S. nr. 10 (2006-2007), jf. Dokument nr. 7 (2006-2007))

 • Sak nr. 4

  Innstilling fra utenrikskomiteen om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2006 under Utenriksdepartementet som følge av situasjonen i Midtøsten ((Innst. S. nr. 12 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 81 (2005-2006)kap. 100, 101 og 163))

 • Sak nr. 5

  Innstilling fra justiskomiteen om endring på statsbudsjettet for 2006 under Justis- og politidepartementet som følge av situasjonen i Midtøsten ((Innst. S. nr. 13 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 81 (2005-2006)kap. 440))

 • Sak nr. 6

  Interpellasjon fra representanten Anniken Huitfeldt til kunnskapsministeren:
  «Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, NOKUT, har nylig gjennomført en evaluering av allmennlærerutdanningene i Norge. Evalueringen er gjort på alle 20 institusjoner som tilbyr allmennlærerutdanning. Evalueringspanelet anbefaler blant annet å innføre en femårig allmennlærerutdanning.
  Kan statsråden estimere kostnadene det vil innebære å utvide allmennlærerutdanningen med ett år, kontra å innføre ett halvår med etter- og videreutdanning med full lønn i løpet av de fem første årene som praktiserende lærer, og kan statsråden videre kommentere evalueringens anbefalinger om spesialisering på nivå, fag og mellom institusjonene?»

 • Sak nr. 7

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Odd Einar Dørum, Borghild Tenden, Gunnar Kvassheim og Trine Skei Grande om å innføre et kompetanseår for lærere i grunn- og videregående skole ((Innst. S. nr. 15 (2006-2007), jf. Dokument nr. 8:81 (2005-2006)))

 • Sak nr. 8

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Jon Jæger Gåsvatn, Anders Anundsen, Åse M. Schmidt, Per Sandberg og Bård Hoksrud om å sørge for sikker og forsvarlig skolebusstransport ((Innst. S. nr. 16 (2006-2007), jf. Dokument nr. 8:84 (2005-2006)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 21.36.