Stortinget - Møte tirsdag den 6. februar 2007 kl. 10

Dato: 06.02.2007

Referatsaker

Referat

 • 1.(122)

  Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av programmet Aktiv Ungdom (2007-2013) (St.prp. nr. 38 (2006-2007))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 2.(123)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Sponheim, André N. Skjelstad, Gunvald Ludvigsen og Leif Helge Kongshaug om et enklere og bedre regelverk for lokale produsenter av alkoholholdige drikkevarer (øl, vin og sider) (Dokument nr. 8:37 (2006-2007))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 3.(124)

  Utbygging og finansiering av rv 255 Jørstad Segalstad bru med tilstøytande vegsystem i Oppland (St.prp. nr. 35 (2006-2007))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 4.(125)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Dagfinn Høybråten, May-Helen Molvær Grimstad og Line Henriette Holten Hjemdal om preferansebehandling og redusert toll for å fremme økt handel med utviklingsland (Dokument nr. 8:38 (2006-2007))

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet i henhold til forretningsordenens § 37 a før møtet heves? – Møtet er hevet.