Stortinget - Møte tirsdag den 29. mai 2007 kl. 10

Dato: 29.05.2007

Referatsaker

Referat

 •  1.(237)

  Utbygging og drift av Valhall videreutvikling (St.prp. nr. 76 (2006-2007))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 •  2.(238)

  Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av rammeprogrammet til EU for forbrukarpolitikk (2007-2013) (St.prp. nr. 73 (2006-2007))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 •  3.(239)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 152/2006 av 8. desember 2006 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2006/70/EF av 1. august 2006 om gjennomføringstiltak for direktiv 2005/60 EF – definisjon av «politisk utsett person» mv. (St.prp. nr. 70 (2006-2007))

  Enst.: Sendes finanskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 •  4.(240)

  Investeringar i Forsvaret (St.prp. nr. 78 (2006-2007))

  Enst.: Sendes forsvarskomiteen.

 •  5.(241)

  Reindriftsavtalen 2007/2008, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2007 m.m. (St.prp. nr. 74 (2006-2007))

 •  6.(242)

  Jordbruksoppgjøret 2007 – endringer i statsbudsjettet for 2007 m.m. (St.prp. nr. 77 (2006-2007))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes næringskomiteen.

 •  7.(243)

  Samtykke til ratifikasjon av en multilateral avtale av 9. juni 2006 om etablering av et felles europeisk luftfartsmarked (ECAA-avtalen) (St.prp. nr. 71 (2006-2007))

 •  8.(244)

  Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av EUs Marco Polo II-program til fremjing av eit meir miljøvennleg godstransportsystem (2007-2013) (St.prp. nr. 75 (2006-2007))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 •  9.(245)

  Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka fase 1 – utbygging og finansiering av prosjektet E18 Krosby-Knapstad – plassering av bomstasjon på fylkesveg 311 Osloveien (St.prp. nr. 79 (2006-2007))

 • 10.(246)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Øyvind Halleraker og Trond Helleland om å utarbeide en handlingsplan for krysningsspor og andre tiltak som kan løse kapasitetskrisen for gods på jernbanen (Dokument nr. 8:92 (2006-2007))

  Enst.: Nr. 9 og 10 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 11.(247)

  Samtykke til ratifikasjon av avtale om Republikken Bulgarias og Romanias deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) med tilliggende avtaler, samt inngåelse av avtale om midlertidig anvendelse (St.prp. nr. 72 (2006-2007))

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet i henhold til forretningsordenens § 37 a før møtet heves? – Møtet er hevet.