Stortinget - Møte fredag den 28. september 2007 kl. 12.07

Dato: 29.08.2007

Referatsaker

Referat

 • 1.(279)

  Norsk klimapolitikk (St.meld. nr. 34 (2006-2007))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2.(280)

  Frivillighet for alle (St.meld. nr. 39 (2006-2007))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 3.(281)

  Økt rekruttering av kvinner til Forsvaret (St.meld. nr. 36 (2006-2007))

 • 4.(282)

  Forsvaret og industrien – strategiske partnere (St.meld. nr. 38 (2006-2007))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes forsvarskomiteen.

 • 5.(283)

  Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester (St.meld. nr. 35 (2006-2007))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 6.(284)

  Samtykke til ratifikasjon av Europarådets sivilrettslige konvensjon om korrupsjon av 4. november 1999. (St.prp. nr. 86 (2006-2007))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 7.(285)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn og Åse M. Schmidt om en nasjonal tiltakspakke for å bekjempe uro og disiplinproblemer i den norske skolen (Dokument nr. 8:113 (2006-2007))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 8.(286)

  Beboere i statlige asylmottak som kan utgjøre en risiko (St.meld. nr. 37 (2006-2007))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 9.(287)

  Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i Norge (Dokument nr. 3:11 (2006-2007))

 • 10.(288)

  Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av kontantstøtteordningen (Dokument nr. 3:12 (2006-2007))

 • 11.(289)

  Riksrevisjonens undersøkelse av Norfunds drift og forvaltning (Dokument nr. 3:13 (2006-2007))

 • 12.(290)

  Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og effektivitet ved fylkesmannsembetene (Dokument nr. 3:14 (2006-2007))

  Enst.: Nr. 9–12 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 13.(291)

  Statens eierskap i Aker Holding AS (St.prp. nr. 88 (2006-2007))

 • 14.(292)

  Forvaltning av kongekrabbe (St.meld. nr. 40 (2006-2007))

  Enst.: Nr. 13 og 14 sendes næringskomiteen.

 • 15.(293)

  Utbygging og finansiering av E6 på strekningane Gardermoen (Hovinmoen)–Dal og Skaberud–Kolomoen i Akershus og Hedmark (St.prp. nr. 87 (2006-2007))

 • 16.(294)

  Utbygging og finansiering av rv. 567 Hauge–Lonevåg i Osterøy kommune i Hordaland (St.prp. nr. 89 (2006-2007))

  Enst.: Nr. 15 og 16 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Vi skal nå avslutte det 151. storting, det andre i inneværende valgperiode.

Stortinget har i løpet av dette året hatt 100 møter, mens det har vært 43 møter i Odelstinget og 16 i Lagtinget. Det har vært 19 kveldsmøter i Stortinget og 14 i Odelstinget. Ni møter har vart utover reglementsmessig tid, kl. 22, og tre av dem har gått utover kl. 24.

Regjeringen har fremmet 210 saker for Stortinget, fordelt på 90 stortingsproposisjoner, 79 odelstingsproposisjoner og 41 stortingsmeldinger. Stortingsrepresentantene har framsatt 114 representantforslag. Hvis vi summerer disse og stortingsproposisjoner og odelstingsproposisjoner fra Regjeringen, utgjør representantforslagene ca. 40 pst. av de forslag Stortinget har fått til behandling.

Komiteenes bidrag til det som har vært behandlet i Stortinget og avdelingene, er 288 innstillinger til Stortinget og 100 til Odelstinget. I tillegg til dette kommer budsjettinnstillingene.

Regjeringen har bidratt til debattene i Stortinget med fem redegjørelser i tillegg til debatten om trontalen.

Antall spørsmål til den ordinære spørretimen har vært 229, mens det har vært 124 hovedspørsmål i den muntlige spørretimen. Regjeringen har besvart 70 interpellasjoner. Og Regjeringen har fått 1 417 skriftlige spørsmål fra Stortinget, og det er nær en fordobling i løpet av en fireårsperiode.

Stortinget gjorde 20 såkalte anmodningsvedtak.

Av saker som er behandlet av dette storting, vil presidenten nevne:

 • pensjonsreform og seniorpolitikk

 • nasjonale laksevassdrag og laksefjorder

 • sammenslåing av Statoil og Hydro

 • klimakvoteloven

 • filmmelding

 • melding om omsorg og helse

 • bioteknologiloven

 • straffereaksjoner overfor unge lovbrytere

 • livslang læring

 • friskoleloven

 • distrikts- og regionalpolitikk

 • eierskapsmelding

 • digitalt nødnett

 • europapolitikken

Og sist, men ikke minst, er det grunn til å nevne de endringene i Grunnloven som Stortinget vedtok 20. februar i år. I historisk sammenheng er det omfattende og viktige endringer: En ny ordning for Riksretten, omlegging av lovbehandlingen fra 2009, parlamentarismen og regjeringens opplysningsplikt er nå skrevet inn i Grunnloven.

Presidenten synes at det 151. storting kan koste på seg en viss stolthet over disse vedtakene.

Presidenten vil så takke alle som har vært involvert i Stortingets virksomhet i året som gikk, for innsatsen, og erklære forhandlingene i det 151. storting for avsluttet.

Representantene oppfordres så til å skrive under Stortingets og avdelingenes protokoller. Lagtingsprotokollen er utlagt i lagtingssalen, mens protokollene for Stortinget og Odelstinget kan underskrives her i salen.