Stortinget - Møte torsdag den 18. oktober 2007 kl. 10

Dato: 18.10.2007

Referatsaker

Referat

 •  1.(13)

  Arbeids- og sosialkomiteen melder å ha valgt Karin Andersen til leder, Kenneth Svendsen til første nestleder og Lise Christoffersen til andre nestleder.

 •  2.(14)

  Energi- og miljøkomiteen melder å ha valgt Gunnar Kvassheim til leder, Børge Brende til første nestleder og Tore Nordtun til andre nestleder.

 •  3.(15)

  Familie- og kulturkomiteen melder å ha valgt May-Helen Molvær Grimstad til leder, Gunn Karin Gjul til første nestleder og Trond Lode til andre nestleder.

 •  4.(16)

  Finanskomiteen melder å ha valgt Reidar Sandal til leder, Ulf Leirstein til første nestleder og Jan Tore Sanner til andre nestleder.

 •  5.(17)

  Forsvarskomiteen melder å ha valgt Jan Petersen til leder, Signe Øye til første nestleder og Per Ove Width til andre nestleder.

 •  6.(18)

  Helse- og omsorgskomiteen melder å ha valgt Harald T. Nesvik til leder, Rune J. Skjælaaen til første nestleder og Jan Bøhler til andre nestleder.

 •  7.(19)

  Justiskomiteen melder å ha valgt Anne Marit Bjørnflaten til leder, Jan Arild Ellingsen til første nestleder og Olav Gunnar Ballo til andre nestleder.

 •  8.(20)

  Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen melder å ha valgt Ine Marie Eriksen Søreide til leder, Anniken Huitfeldt til første nestleder og Dagrun Eriksen til andre nestleder.

 •  9.(21)

  Kommunal- og forvaltningskomiteen melder å ha valgt Tore Hagebakken til leder, Bjørg Tørresdal til første nestleder og Per-Willy Amundsen til andre nestleder.

 • 10.(22)

  Kontroll- og konstitusjonskomiteen melder å ha valgt Lodve Solholm til leder, Inge Ryan til første nestleder og Svein Roald Hansen til andre nestleder.

 • 11.(23)

  Næringskomiteen melder å ha valgt Ola Borten Moe til leder, Gunvor Eldegard til første nestleder og Øyvind Korsberg til andre nestleder.

 • 12.(24)

  Transport- og kommunikasjonskomiteen melder å ha valgt Per Sandberg til leder, Borghild Tenden til første nestleder og Torstein Rudihagen til andre nestleder.

 • 13.(25)

  Utenrikskomiteen melder å ha valgt Olav Akselsen til leder, Erna Solberg til første nestleder og Marit Nybakk til andre nestleder.

  Enst.: Nr. 1–13 vedlegges protokollen.

 • 14.(26)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Engeseth, Peter Skovholt Gitmark og Sonja Irene Sjøli om å redusere avgang til uføretrygd gjennom satsning tå tiltak for arbeid og livsmestring (Dokument nr. 8:7 (2007-2008))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 15.(27)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Børge Brende, Gunnar Gundersen og Olemic Thommessen om å bevare Snøheimveien på Dovrefjell (Dokument nr. 8:8 (2007-2008))

 • 16.(28)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Børge Brende, Harald Victor Hove, Thorbjørn Hansen og Elisabeth Røbekk Nørve om strategi for bygging av kraftlinjer (Dokument nr. 8:9 (2007-2008))

 • 17.(29)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Elisabeth Aspaker, Gunnar Gundersen, Ivar Kristiansen, Bent Høie og Olemic Thommessen om en strategi for næringsutvikling og arbeidsplasser i kommuner med høy andel vern (Dokument nr. 8:10 (2007-2008))

  Enst.: Nr. 15–17 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 18.(30)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Engeset, Inge Lønning og Sonja Irene Sjøli om tiltak for å sikre raskere helsehjelp og redusere sykefravær (Dokument nr. 8:3 (2007-2008))

 • 19.(31)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, May-Helen Molvær Grimstad og Kjell Ingolf Ropstad om å bedre situasjonen for vanskeligstilte gravide gjennom økt tilgang på informasjon, mer veiledning og bedre økonomiske støtteordninger (Dokument nr. 8:11 (2007-2008))

  Enst.: Nr. 18 og 19 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 20.(32)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Elisabeth Aspaker, André Oktay Dahl, Jan Tore Sanner, Kari Lise Holmberg og Peter Skovholt Gitmark om bedre forebyggende tiltak, tidligere og tydeligere reaksjon overfor barn og unge som er i risikosonen for å utvikle en kriminell løpebane (Dokument nr. 8:4 (2007-2008))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 21.(33)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ine Marie Eriksen Søreide og Gunnar Gundersen om en landsomfattende kartlegging av årsakene til og omfanget av tapt undervisningstid i hele grunnopplæringen (Dokument nr. 8:5 (2007-2008))

 • 22.(34)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ine Marie Eriksen Søreide, Gunnar Gundersen, Kari Lise Holmberg og Erna Solberg om styrket lærerkompetanse og rekruttering av nye lærere (Dokument nr. 8:6 (2007-2008))

 • 23.(35)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagrunn Eriksen og May-Helen Molvær Grimstad om bedre rammevilkår for studenter som får barn i studietiden (Dokument nr. 8:12 (2007-2008))

  Enst.: Nr. 21–23 sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 24.(36)

  Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldingar for 2006 (St.meld. nr. 5 (2007-2008))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 25.(37)

  Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2006-2007 (St.meld. nr. 4 (2007-2008))

 • 26.(38)

  Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2007

 • 27.(39)

  Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjetterminen 2006 (Dokument nr. 1 (2007-2008))

  Enst.: Nr. 25–27 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 28.(40)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Halleraker, Trond Helleland, Martin Engeset og Kari Lise Holmberg om å ta vannveiene inn i Nasjonal transportplan (Dokument nr. 8:1 (2007-2008))

 • 29.(41)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Trond Helleland og Øyvind Halleraker om å innføre minstegrense for reasfaltering (Dokument nr. 8:2 (2007-2008))

  Enst.: Nr. 28 og 29 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 30.(42)

  Den Norske Nobelkomité meddeler at Nobels fredspris for 2007 er tildelt Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) og Albert Arnold (Al) Gore jr.

  Enst.: Vedlegges protokollen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet i henhold til forretningsordenens § 37a før møtet heves? – Møtet er hevet.