Stortinget - Møte tirsdag den 20.november 2007 kl. 10

Dato: 20.11.2007

Referatsaker

Referat

 • 1.(59)

  Endringar i statsbudsjettet for 2007 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (St.prp. nr. 12 (2007-2008))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen, unntatt kap. 650, 651, 683, 690, 691, 3651, 3680 og 3690, som sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 2.(60)

  Endringer i statsbudsjettet for 2007 under Miljøverndepartementet (St.prp. nr. 16 (2007-2008))

 • 3.(61)

  Endringar i statsbudsjettet for 2007 m.m. under Olje- og energidepartementet (St.prp. nr. 21 (2007-2008))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4.(62)

  Endringar i statsbudsjettet 2007 under Barne- og likestillingsdepartementet (St.prp. nr. 20 (2007-2008))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 5.(63)

  Endringar i statsbudsjettet for 2007 under Kultur- og kyrkjedepartementet (St.prp. nr. 23 (2007-2008))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, unntatt kap. 340, 341, 342, 3340, 3341 og 3342, som sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 6.(64)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 87/2007 av 6. juli 2007 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EF) nr. 1781/2006 av 15. november 2006 om opplysningar om betalaren som skal følgje med pengeoverføringar (St.prp. nr. 8 (2007-2008))

 • 7.(65)

  Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2007 av 27. april 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/73/EF av 10. august 2006 og forordning 1287/2006 av 10. august 2006 om investeringsforetak m.v. (St.prp. nr. 11 (2007-2008))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes finanskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 8.(66)

  Endringar i statsbudsjettet for 2007 under Forsvarsdepartementet (St.prp. nr. 22 (2007-2008))

  Enst.: Sendes forsvarskomiteen.

 • 9.(67)

  Endringer i statsbudsjettet for 2007 under Helse- og omsorgsdepartementet (St.prp. nr. 10 (2007-2008))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 10.(68)

  Endringar i statsbudsjettet for 2007 under Justis- og politidepartementet (St.prp. nr. 18 (2007-2008))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, unntatt kap. 451, som sendes forsvarskomiteen, kap. 456, som sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, og kap. 480, som sendes utenrikskomiteen.

 • 11.(69)

  Endringer i statsbudsjettet for 2007 under Kunnskapsdepartementet (St.prp. nr. 7 (2007-2008))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, unntatt kap. 231, som sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 12.(70)

  Endringar i statsbudsjettet for 2007 under Fiskeri- og kystdepartementet (St.prp. nr. 17 (2007-2008))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, unntatt kap. 1062 og 4062 samt romertall II, som sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 13.(71)

  Endringer i statsbudsjettet for 2007 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet (St.prp. nr. 6 (2007-2008))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen, unntatt kap. 1550, som sendes næringskomiteen.

 • 14.(72)

  Endringar i statsbudsjettet for 2007 under Kommunal- og regionaldepartementet (St.prp. nr. 13 (2007-2008))

 • 15.(73)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Kristian Foss, Kari Lise Holmberg, Bent Høie og Cathrin Bretzeg om en helhetlig flyktning- og migrasjonspolitikk med særlig vekt på utviklingen internt i eget land, Norges handlingsrom og EUs utvikling (Dokument nr. 8:19 (2007-2008))

  Enst.: Nr. 14 og 15 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 16.(74)

  Endringer i statsbudsjettet for 2007 under Landbruks- og matdepartementet (St.prp. nr. 14 (2007-2008))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 17.(75)

  Endringar i statsbudsjettet for 2007 under Nærings- og handelsdepartementet (St.prp. nr. 15 (2007-2008))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, unntatt kap. 2426, 5326 og 5613, som sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 18.(76)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 143/2007 av 26. oktober 2007 om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 717/2007 om internasjonal gjesting i offentlege mobiltelefonnett i Fellesskapet osv. (St.prp. nr. 9 (2007-2008))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 19.(77)

  Endringar i statsbudsjettet for 2007 mv. under Samferdselsdepartementet (St.prp. nr. 24 (2007-2008))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 20.(78)

  Endringar i statsbudsjettet for 2007 mv. under Utanriksdepartementet (St.prp. nr. 19 (2007-2008))

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen.