Stortinget - Møte tirsdag den 4. desember 2007 kl. 10

Dato: 04.12.2007

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Jan Petersen har bedt om ordet til stemmeforklaring.

Jan Petersen (H) [14:36:04]: Bare for ordens skyld: Det er jo litt ulik praksis for hva man gjør når det et parti har varslet i finansinnstillingen, avviker fra det man stemmer over når det kommer til fagbudsjettene. Høyre, og også Kristelig Folkeparti og Venstre, har kommet til at det i dag ikke vil være naturlig å stemme imot innstillingen fra komiteen. Fremskrittspartiet vil, så vidt jeg vet, vurdere det annerledes. Det vil sikkert presidenten opplyse om.

Dette betyr ikke at Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre med hver sine standpunkter mener noe annet enn det som stod i finansinnstillingen, men det var altså ikke naturlig å dra det til å stemme imot selve innstillingen i dag.

Presidenten: Under debatten har Per Ove Width satt fram tre forslag på vegne av Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen utrede mulighetene for delt innkjøp av nye kampfly, og ber Regjeringen utrede konsekvensene ved split-buy-forhold til de nå aktuelle leverandører av nye kampfly.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen likestille utviklingskontraktene mellom Norge og de tre prosjektene JSF, Eurofighter og JAS/Gripen, økonomisk og politisk.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen utrede en tilstandsrapport på dagens Orion-fly. Stortinget ber Regjeringen fremlegge for Stortinget en plan for anskaffelse av tilsvarende kapasitet.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 82 mot 24 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 14.37.12)Komiteen hadde innstilt:

Rammeområde 8 (Forsvar)

I

På statsbudsjettet for 2008 bevilges under:

Kap.PostFormålKronerKroner
Utgifter
42Forsvarets ombudsmannsnemnd
1Driftsutgifter 4 800 000
451Samfunnssikkerhet og beredskap
1Driftsutgifter 505 344 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres2 339 000
70Overføringer til private 4 700 000
1700Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter 319 113 000
73Forskning og utvikling, kan overføres14 273 000
1710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
24Driftsresultat -511 000 000
47Nybygg og nyanlegg, kan overføres1 500 000 000
1716Forsvarets forskningsinstitutt
51Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt 150 191 000
1719Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvars- departementet
1Driftsutgifter 360 594 000
43Til disposisjon for Forsvarsdepartementet 18 000 000
71Overføringer til andre, kan overføres57 202 000
78Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres175 000 000
1720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsutgifter 1 620 280 000
50Overføringer Statens Pensjonskasse, kan overføres208 000 000
70Renter låneordningen, kan overføres6 000 000
1723Nasjonal sikkerhetsmyndighet
1Driftsutgifter 103 900 000
1725Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
1Driftsutgifter 2 174 458 000
1731Hæren
1Driftsutgifter 3 967 421 000
1732Sjøforsvaret
1Driftsutgifter 2 846 940 000
1733Luftforsvaret
1Driftsutgifter 3 406 254 000
1734Heimevernet
1Driftsutgifter 1 082 867 000
1735Etterretningstjenesten
21Spesielle driftsutgifter 834 347 000
1740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsutgifter 2 500 807 000
1760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760 post 45 881 255 000
44Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonal- finansiert andel, kan overføres 10 000 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres7 693 293 000
48Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, felles- finansiert andel, kan overføres260 000 000
75Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760 post 44 10 000 000
1790Kystvakten
1Driftsutgifter 842 563 000
1791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsutgifter 31 835 000
1792Norske styrker i utlandet
1Driftsutgifter 732 090 000
1795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsutgifter 223 589 000
60Tilskudd til kommuner, kan overføres19 500 000
72Overføringer til andre 1 400 000
Totale utgifter 32 057 355 000
I nntekter
3451Samfunnssikkerhet og beredskap
1Gebyrer 109 977 000
3Diverse inntekter 26 251 000
4700Forsvarsdepartementet
1Diverse inntekter 200 000
4710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
47Salg av eiendom 152 000 000
4720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsinntekter 2 216 000
70Renter låneordning 202 000
4723Nasjonal sikkerhetsmyndighet
1Driftsinntekter 2 700 000
4725Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben
1Driftsinntekter 39 677 000
4731Hæren
1Driftsinntekter 3 465 000
4732Sjøforsvaret
1Driftsinntekter 23 140 000
4733Luftforsvaret
1Driftsinntekter 58 180 000
4734Heimevernet
1Driftsinntekter 1 796 000
4740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsinntekter 225 244 000
4760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
48Fellesfinansierte bygge- og anleggsinntekter 273 230 000
4790Kystvakten
1Driftsinntekter 375 000
4792Norske styrker i utlandet
1Driftsinntekter 10 124 000
4795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsinntekter 2 316 000
4799Militære bøter
86Militære bøter 500 000
Totale inntekter 931 593 000

II Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2008 kan:

 • 1. overskride bevilgningen under kap. 451 Samfunnssikkerhet og beredskap post 1 mot tilsvarende merinntekter under kap 3451 postene 3 og 6.

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 451 Samfunnssikkerhet og beredskap, post 1 Driftsutgifter, med inntil 75 pst. av inntekter ved salg av sivilforsvarsanlegg. Inntekter inntektsføres under kap. 3451 Samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.

III Nettobudsjettering

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2008 kan trekke salgsomkostninger ved salg av faste eiendommer fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kap. 3451 Samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.

IV Avhending av sivilforsvarsanlegg

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2008 kan overdra sivilforsvarsanlegg til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

V Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2008 kan:

 • 1. benytte alle merinntekter til å overskride enhver utgiftsbevilgning under Forsvarsdepartementet, med følgende unntak:

  • a. inntekter fra militære bøter kan ikke benyttes som grunnlag for overskridelse.

  • b. inntekter ved salg av større materiell kan benyttes med inntil 75 pst. til overskridelse av bevilgningen under kap. 1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

 • 2. ta med ubrukte merinntekter ved utregning av overførbart beløp.

VI Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2008 kan:

 • 1. foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1725Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
1Driftsutgifter 80 mill. kroner
1731Hæren
1Driftsutgifter 900 mill. kroner
1732Sjøforsvaret
1Driftsutgifter 800 mill. kroner
1733Luftforsvaret
1Driftsutgifter 1 600 mill. kroner
1734Heimevernet
1Driftsutgifter 300 mill. kroner
1740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsutgifter 300 mill. kroner
1760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter 125 mill. kroner
44Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel 100 mill. kroner
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 24 000 mill. kroner
48Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel 150 mill. kroner
75Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet 150 mill. kroner
1790Kystvakten
1Driftsutgifter 5 000 mill. kroner
1791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsutgifter 90 mill. kroner
1792Norske styrker i utlandet
1Driftsutgifter 100 mill. kroner
 • 2. gi Forsvarets forskningsinstitutt fullmakt til å ha økonomiske forpliktelser på inntil 60 mill. kroner ut over det som dekkes av egne avsetninger.

VII Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2008 kan gi tilsagn om økonomisk støtte utover bevilgningen, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1700Forsvarsdepartementet
73Forskning og utvikling 10 mill. kroner

VIII Nettobudsjettering av salgsomkostninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2008 kan trekke salgsomkostninger ved salg av materiell og fast eiendom fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kap. 4760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Store nyanskaffelser og kap. 4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg, post 47 Salg av eiendom.

IX Organisasjon og verneplikt

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Forsvarsdepartementet i 2008 kan fastsette Forsvarets organisasjon slik det går frem av redegjørelsen i St.prp. nr. 1 (2007-2008).

 • 2. Forsvarsdepartementet i 2008 kan fastsette lengden på førstegangstjenesten, repetisjonstjenesten og heimevernstjenesten slik det går frem av St.prp. nr. 1 (2007-2008).

 • 3. Forsvarsdepartementet i 2008 kan gi øvrige bestemmelser slik det går frem av St.prp. nr. 1 (2007-2008).

 • 4. Forsvarsdepartementet i 2008 kan verve personell innenfor rammen av de foreslåtte bevilgninger.

 • 5. tidspunkt for yrkestilsetting etter gjennomført og bestått 3-årig grunnleggende offisersutdanning endres slik det går frem av St.prp. nr. 1 (2007- 2008).

 • 6. enheter oppsatt med frivillige heimevernssoldater kan overføres til forsvarsgrener eller fellesinstitusjoner, og nyttes i operasjoner i utlandet.

X Investeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2008 kan:

 • 1. starte opp nye investeringsprosjekter, herunder større bygg- og eiendomsprosjekter, som presentert under Nye prosjekter i St.prp. nr. 1 (2007- 2008), innenfor de kostnadsrammer som er anført i St.prp. nr. 1 (2007-2008).

 • 2. endre tidligere godkjente prosjekter som anført i St.prp. nr. 1 (2007-2008), herunder endrede kostnadsrammer.

 • 3. starte opp og gjennomføre materiellinvesteringer av lavere kategori, samt byggeprosjekter med en nasjonal andel som ikke overstiger 100 mill. kroner.

 • 4. nytte bevilgningen på den enkelte investeringspost, hhv. post 44, 45, 47 og 48 fritt mellom formål, bygg- og eiendomskategorier, anskaffelser og prosjekter som presentert i St.prp. nr. 1 (2007-2008).

 • 5. gjennomføre konsept- og definisjonsfasen av planlagte materiellanskaffelser.

 • 6. igangsette prosjektering av byggeprosjekter med en samlet utgift tilsvarende 5 pst. av bevilgningen på de respektive poster.

XI Fullmakter vedrørende fast eiendom

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2008 kan:

 • 1. avhende fast eiendom uansett verdi til markedspris når det ikke foreligger annet statlig behov for eiendommen. Eiendommene skal normalt legges ut for salg i markedet, men kan selges direkte til fylkeskommuner eller kommuner til markedspris, innenfor EØS-avtalens bestemmelser. Dersom eiendommene er aktuelle for frilufts- eller kulturformål, kan de selges på samme vilkår til Statskog SF hvis ikke fylkeskommuner eller kommuner ønsker å kjøpe eiendommene.

 • 2. avhende fast eiendom til en verdi av inntil 100 000 kroner lagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

Presidenten: Fremskrittspartiet har varslet at de ønsker å stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 82 mot 24 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 14.37.37)

Votering i sak nr. 2

Presidenten: Under debatten har Per Ove Width satt fram et forslag på vegne av Fremskrittspartiet.

Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet for 2007 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.PostFormålKroner
Utgifter
1700Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, vert redusert med 2 891 000
frå kr 323 690 000 til kr 320 799 000
1719Fellesutgifter og tilskott til føretak under Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, vert redusert med 23 120 000
frå kr 384 523 000 til kr 361 403 000
43Til disposisjon for Forsvarsdepartementet,
vert redusert med 10 221 000
frå kr 20 000 000 til kr 9 779 000
1720Felles leiings- og kommandoapparat
1Driftsutgifter, vert redusert med 42 868 000
frå kr 2 057 475 000 til kr 2 014 607 000
50Overføringar til Statens Pensjonskasse, kan overførast,
vert redusert med 13 000 000
frå kr 237 400 000 til kr 224 400 000
70Renter låneordning, kan overførast, vert redusert
med3 000 000
frå kr 6 000 000 til kr 3 000 000
1723Nasjonal sikkerheitsmyndighet
1Driftsutgifter, vert auka med 2 920 000
frå kr 103 167 000 til kr 106 087 000
1725Fellesinstitusjonar og -utgifter under Forsvarsstaben
1Driftsutgifter, vert auka med 63 396 000
frå kr 2 087 782 000 til kr 2 151 178 000
1731Hæren
1Driftsutgifter, vert redusert med 21 006 000
frå kr 3 786 008 000 til kr 3 765 002 000
1732Sjøforsvaret
1Driftsutgifter, vert auka med 25 537 000
frå kr 2 687 953 000 til kr 2 713 490 000
1733Luftforsvaret
1Driftsutgifter, vert redusert med 17 087 000
frå kr 3 380 741 000 til kr 3 363 654 000
1734Heimevernet
1Driftsutgifter, vert auka med 59 000
frå kr 1 066 269 000 til kr 1 066 328 000
1735Etterretningstenesta
21Spesielle driftsutgifter, vert redusert med 20 000 000
frå kr 829 103 000 til kr 809 103 000
1740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsutgifter, vert auka med 306 139 000
frå kr 2 632 508 000 til kr 2 938 647 000
1760Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg
1Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 1760 post 45,
vert redusert med 34 000 000
frå kr 810 590 000 til kr 776 590 000
48Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, fellesfinansiert del,
kan overførast,vert redusert med 150 000 000
frå kr 160 000 000 til kr 10 000 000
1790Kystvakta
1Driftsutgifter, vert redusert med 900 000
frå kr 830 873 000 til kr 829 973 000
1791Redningstenesta
1Driftsutgifter, vert auka med 85 510 000
frå kr 45 015 000 til kr 130 525 000
1792Norske styrkar i utlandet
1Driftsutgifter, vert auka med 151 041 000
frå kr 1 000 389 000 til kr 1 151 430 000
45Større nyskaffingar av utstyr, kan overførast,
vert auka med 560 00 000
frå kr 0 til kr 56 000 000
1795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsutgifter, vert auka med 1 000 000
frå kr 224 747 000 til kr 225 747 000
Inntekter
4700Forsvarsdepartementet
1Driftsinntekter, vert auka med 109 000
frå kr 0 til kr 109 000
4710Forsvarsbygg og nye bygg og anlegg
47Sal av eigedom, vert auka med 76 000 000
frå kr 354 200 000 til kr 430 200 000
4719Fellesutgifter og tilskott til foretak under Forsvarsdepartementet
1Driftsinntekter, vert auka med 6 500 000
frå kr 0 til kr 6 500 000
4723Nasjonal sikkerheitsmyndighet
Driftsinntekter, vert auka med 2 700 000
frå kr 0 til kr 2 700 000
4732Sjøforsvaret
1Driftsinntekter, vert auka med 17 327 000
frå kr 5 742 000 til kr 23 069 000
4733Luftforsvaret
1Driftsinntekter, vert auka med 15 000 000
frå kr 57 467 000 til kr 72 467 000
4740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsinntekter, vert auka med 201 873 000
frå kr 240 248 000 til kr 442 121 000
4760Nyskaffingar av materiell og nybygg og nyanlegg
48Felles finansierte byggje- og anleggsinntekter, vert redusert med 150 000 000
frå kr 260 000 000 til kr 110 000 000

II Avskriving av differanse i Forsvarets rekneskap

Stortinget samtykker i at Forsvarets mellomvere med statskassen (gjeld til statskassen) vert avskriven med 363,5 mill. kroner mot konto for forskyving i balansen.

III

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet vert gitt fullmakt til å starte opp nyskaffingsfasen av prosjekt 6401 – Erstatning av Sting Ray-torpedoar innanfor ei kostnadsramme på 1 647 mill. kroner.

IV Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2007 kan gjere bestillingar utover dei gitte løyvingane. Den samla ramma for nye bestillingar og gammalt ansvar skal ikkje overstige følgjande beløp:

Kap.PostSamla ramme
1733Luftforsvaret
1Driftsutgifter, vert redusert med 160 000 000
frå kr 1 600 000 000 til kr 1 440 000 000
1734Heimevernet
1Driftsutgifter, vert auka med 120 000 000
frå kr 30 000 000 til kr 150 000 000
1760Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg
45Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, vert redusert med 100 000 000
frå kr 24 000 000 000 til kr 23 900 000 000
48Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, fellesfinansiert del, vert auka med 100 000 000
frå kr 150 000 000 til kr 250 000 000
1792Norske styrkar i utlandet
1Driftsutgifter, vert auka med 40 000 000
frå kr 10 000 000 til kr 50 000 000

Presidenten: Til III foreligger det et forslag fra Fremskrittspartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen fremme en egen proposisjon vedrørende prosjekt 6401- Erstatning av Sting Ray-torpedoer, på et senere tidspunkt.»

Det voteres først over innstillingens I, II og IV, deretter alternativt mellom innstillingens III og forslaget fra Fremskrittspartiet.

Votering:1. Komiteens innstilling til I, II og IV ble enstemmig bifalt.2. Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling til III og forslaget fra Fremskrittspartiet ble innstillingen bifalt med 83 mot 23 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 14.38.22)

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstilt:

I statsbudsjettet for 2007 blir det under Justis- og politidepartementet, kap. 451, gjort følgjande endringar:

Kap.PostFormålKroner
Utgifter
451Samfunnssikkerhet og beredskap
1Driftsutgifter, forhøyes med 11 000 000
fra kr 497 809 000 til kr 508 809 000
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: I sak nr. 4 foreligger det ikke noe voteringstema.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.