Stortinget - Møte tirsdag den 4. desember 2007 kl. 10

Dato: 04.12.2007
President: Thorbjørn Jagland

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Innstilling fra forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8) ((Budsjett-innst. S. nr. 7 (2007-2008), jf. St.prp. nr.1 (2007-2008)))

 • Sak nr. 2

  Innstilling fra forsvarskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Forsvarsdepartementet ((Innst. S. nr. 62 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 22 (2007-2008)))

 • Sak nr. 3

  Innstilling fra forsvarskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Justis- og politidepartementet ((Innst. S. nr. 43 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 18 (2007-2008),kap. 451))

 • Sak nr. 4

  Interpellasjon fra representanten Kenneth Svendsen til arbeids- og inkluderingsministeren:
  «I Norge har vi bedre velferdsordninger enn i mange andre land vi sammenligner oss med. Vi har en gunstig sykelønnsordning, vi har en arbeidsmiljølov som beskytter arbeidstakerne, vi har et arbeidstilsyn som skal bidra til å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer, skader og ulykker, og vi har HMS-ordninger som også skal bidra på disse områdene. Vi har relativt lange ferier og feriepenger som bidrar til at de fleste har anledning til å ta ferie minst en gang i året. Samtidig er vi blant dem som har de høyeste uføretallene i vår del av verden. I NOU 2007:4 påpekes det at andelen sysselsatte som går over på sykepenger og uføreytelser, er blant de høyeste i OECD. Ikke noe OECD-land bruker så mye penger som Norge på rehabilitering og attføring. Likevel er andelen som kommer tilbake i arbeid, ekstremt lav.
  Hvordan mener statsråden vi best kan sørge for å bringe flere tilbake til arbeidslivet og få ned tilgangen på nye uføre?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 14.39.